Familjerättsregler: regel 38-överklaganden

regler som gäller vid överklaganden till AVDELNINGSDOMSTOL och hovrätt
38. (1) artiklarna 61, 62 och 63 i civilprocesslagen är tillämpliga med nödvändiga ändringar, inbegripet de ändringar som anges i delreglerna (2) och (3),

(a) om överklagande sker till Avdelningsdomstolen eller appellationsdomstolen;

(b) om tillstånd att överklaga till Avdelningsdomstolen eller appellationsdomstolen krävs,
i ett familjerättsmål som beskrivs i del 1.2. O. Reg. 89/04, s. 13.

ändringar i överklaganden om skydd av barn
(2) om överklagandet väcks i ett mål enligt lagen om barn-och familjetjänster gäller följande tidsperioder i stället för de tidsperioder som nämns i de hänvisade bestämmelserna i civilprocesslagen:

1. Den tidsperiod som avses i punkt 61.09 (1) (A) ska vara 14 dagar efter inlämnandet av överklagandet om det inte finns något transkript.

2. Den tidsperiod som avses i punkt 61.09 (1) (b) ska vara 30 dagar efter att ha fått meddelande om att bevisen har transkriberats.

3. Den tidsperiod som avses i paragraf 61.12 (2) ska vara 30 dagar efter delgivning av överklagandeboken och kompendiet, utställningsboken, eventuell utskrift av bevis och klagandens fakta.

4. Den tidsperiod som avses i punkt 61.13.2 a ska vara 30 dagar efter det att justitiesekreteraren fått meddelande om att bevisen har transkriberats.

5. Den tidsperiod som avses i punkt 61.13.2 b ska vara sex månader efter det att meddelandet om överklagande lämnats in.

6. Den tidsperiod som avses i Del 62.02 (2) för delgivning av meddelandet om yrkande om överklagandetillstånd ska vara 30 dagar. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (1).

överklagande av tillfälligt beslut i barn-och FAMILJETJÄNSTLAGEN fall
(3) i ett överklagande av ett tillfälligt beslut som gjorts i ett mål enligt barn-och Familjetjänstlagen och väckts till Avdelningsdomstolen enligt klausul 19 (1) (B) i domstolslagen, ska överklagandenämnden kombineras med överklagandet och höras tillsammans med överklagandet. O. Reg. 89/04, s. 13.

överklaganden till SUPERIOR COURT of JUSTICE
(4) Subrules (5) till (45) gäller ett överklagande från en order från Ontario Court of Justice till Superior Court of Justice enligt,

(a) avsnitt 48 i Familjerättslagen;

(b) avsnitt 73 i lagen om Reform av barnlagen;

(c) avsnitt 69 och 156 i lagen om barn-och familjetjänster;

(d) avsnitt 40 i lagen om interjurisdiktionsstöd, 2002;

(e) avsnitt 40 i lagen om domstolar; och

(f) varje annan stadga som dessa regler gäller, såvida inte stadgan föreskriver ett annat förfarande. O. Reg. 89/04, s. 13.

hur man startar överklagande
(5) för att starta ett överklagande från en slutlig beslut av Ontario Court of Justice till Superior Court of Justice enligt någon av de bestämmelser som anges i subrule (4), en part skall,

(a) inom 30 dagar efter den dag då beslutet eller beslutet överklagas från, tjäna ett meddelande om överklagande (Form 38) genom reguljär trafik på,
(i) varje annan part påverkas av överklagandet eller rätt att överklaga,
(II) domstolens kontorist på den plats där beslutet fattades, och
(III) om överklagandet omfattas av avsnitt 69 i lagen om barn-och familjetjänster, varje annan person som är berättigad till meddelande enligt underavsnitt 39 (3) i den lagen som framträdde vid förhandlingen; och

(b) inom 10 dagar efter att ha delgivit överklagandet, lämna in det. O. Reg. 89/04, s. 13.

starta överklagande av tillfällig ORDER
(6) Subrule (5) gäller för att starta ett överklagande från en tillfällig order från Ontario Court of Justice till Superior Court of Justice förutom att meddelandet om överklagande ska delges inom sju dagar efter dagen för den tillfälliga ordern. O. Reg. 89/04, s. 13.

samma, CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASE
(7) för att starta ett överklagande från en tillfällig order från Ontario Court of Justice till Superior Court of Justice i ett fall enligt Child and Family Services Act, subrule (5) gäller och överklagandet ska delges inom 30 dagar efter dagen för det tillfälliga beslutet. O. Reg. 89/04, s. 13.

ärendets namn oförändrat
(8) namnet på ett ärende i ett överklagande ska vara detsamma som namnet på ärendet i det beslut som överklagats från och ska identifiera parterna som klagande och svarande. O. Reg. 89/04, s. 13.

svarandens överklagande
(9) om svaranden i ett överklagande också vill överklaga samma beslut gäller denna regel, med nödvändiga ändringar, svarandens överklagande och de två överklagandena ska höras tillsammans. O. Reg. 89/04, s. 13.

skäl som anges i överklagan
(10) överklagandet ska ange det beslut som klaganden vill att appellationsdomstolen ska göra och de rättsliga grunderna för överklagandet. O. Reg. 89/04, s. 13.

andra skäl
(11) vid förhandlingen av överklagandet får inga andra skäl än de som anges i överklagandet hävdas om inte domstolen ger tillstånd. O. Reg. 89/04, s. 13.

avskrift av bevisning
(12) om överklagandet kräver en avskrift av bevisning ska klaganden inom 30 dagar efter att ha lämnat in överklagandet lämna in bevis på att avskriften har beställts. O. Reg. 89/04, s. 13.

samråd med svaranden
(13) klaganden ska avgöra om överklagandet kräver en utskrift av bevis i samråd med svaranden. O. Reg. 89/04, s. 13.

avtal om bevis som ska transkriberas
(14) om klaganden och svaranden är överens om vilka bevis som behöver transkriberas, ska klaganden beställa det överenskomna beviset transkriberat. O. Reg. 89/04, s. 13.

inget avtal
(15) om klaganden och svaranden inte kan komma överens, ska klaganden beställa en utskrift av alla muntliga bevis från förhandlingen av det överklagade beslutet om inte domstolen beslutar något annat. O. Reg. 89/04, s. 13.

DOMSTOLSREPORTERS plikt
(16) när domstolsreportern har slutfört transkriptet ska han eller hon omedelbart meddela klaganden, svaranden och domstolskontoret vid den domstol där överklagandet kommer att höras. O. Reg. 89/04, s. 13.

innehållet i klagandens BESVÄRSREGISTER
(17) klagandens besvärsregister ska innehålla en kopia av följande handlingar, i följande ordning:

1. En innehållsförteckning som beskriver varje dokument, inklusive varje utställning, genom sin natur och datum och, för en utställning, genom utställning nummer eller bokstav.

2. Meddelandet om överklagande.

3. Beslutet överklagas, som undertecknat, och eventuella skäl som domstolen överklagat från, samt en ytterligare tryckt kopia av skälen om de är handskrivna.

4. Ett transkript av det muntliga beviset.

5. Allt annat material som var före domstolen överklagade från och som är nödvändigt för överklagandet. O. Reg. 89/04, s. 13.

innehållet i klagandens FACTUM
(18) klagandens factum får inte vara mer än 30 sidor lång, skall undertecknas av klagandens advokat eller, om ingen, av klaganden och skall bestå av följande delar, innehållande stycken numrerade i följd från början till slutet av factum:

1. Del 1: Identifiering. Ett uttalande som identifierar klaganden och svaranden och domstolen överklagade från, och anger resultatet i den domstolen.

2. Del 2: Översikt. En kort översikt över ärendet och frågorna om överklagandet.

3. Del 3: Fakta. En kort sammanfattning av de fakta som är relevanta för överklagandet, med hänvisning till bevisen per sida och rad vid behov.

4. Del 4: Frågor. En kort redogörelse för varje fråga, följt av ett kort argument som hänvisar till lagen om den frågan.

5. Del 5: Beställning. En exakt redogörelse för det beslut som appellationsdomstolen uppmanas att göra, inklusive eventuella beslut om kostnader.

6. Del 6: Tidsuppskattning. En uppskattning av hur mycket tid som kommer att behövas för klagandens muntliga argument, exklusive svar på svarandens argument.

7. Del 7: Förteckning över myndigheter. En lista över alla stadgar, förordningar, regler, ärenden och andra myndigheter som avses i factum.

8. Del 8: Lagstiftning. En kopia av alla relevanta bestämmelser i stadgar, förordningar och regler. O. Reg. 89/04, s. 13.

svarandens FACTUM and APPEAL RECORD
(19) svaranden ska, inom den tidslinje som anges i subrule (21) eller (22), tjäna på alla andra parter i överklagandet och akten,

(a) en svarandens factum (subrule (20)); och

(b) om tillämpligt, en svarandens överklaganspost som innehåller en kopia av någon av de material som var före domstolen överklagade från vilka är nödvändiga för överklagandet men ingår inte i klagandens överklaganderegister. O. Reg. 89/04, s. 13.

innehållet i svarandens fakta
(20) svarandens fakta ska inte vara mer än 30 sidor långa, ska undertecknas av svarandens advokat eller, om ingen, av svaranden och ska bestå av följande delar, innehållande stycken numrerade i följd från början till slutet av faktumet:

1. Del 1: Översikt. En kort översikt över ärendet och frågorna om överklagandet.

2. Del 2: Fakta. En kort redogörelse för fakta i klagandens faktum att svaranden accepterar som korrekta och de fakta som svaranden säger är felaktiga, och en kort sammanfattning av eventuella ytterligare fakta som åberopas av svaranden, med hänvisning till bevisen per sida och rad vid behov.

3. Del 3: Frågor. En redogörelse för svarandens ståndpunkt i varje fråga som klaganden tagit upp, följt av ett kort argument som hänvisar till lagen om den frågan.

4. Del 4: ytterligare frågor. En kort redogörelse för varje ytterligare fråga som tas upp av svaranden, följt av ett kort argument som hänvisar till lagen om den frågan.

5. Del 5: Beställning. En exakt redogörelse för det beslut som appellationsdomstolen uppmanas att göra, inklusive eventuella beslut om kostnader.

6. Del 6: Tidsuppskattning. En uppskattning av hur mycket tid som kommer att behövas för respondentens muntliga argument.

7. Del 7: Förteckning över myndigheter. En lista över alla stadgar, förordningar, regler, ärenden och andra myndigheter som avses i factum.

8. Del 8: Lagstiftning. En kopia av alla relevanta bestämmelser i stadgar, förordningar och regler som inte ingår i klagandens faktum. O. Reg. 89/04, s. 13.

tidslinjer för servering och arkivering av register och FACTUMS andra än i CHILD AND FAMILY SERVICES ACT fall
(21) Med undantag för överklaganden i fall enligt Child and Family Services Act, följande tidslinjer för servering överklagande register och factums gäller:

1. Om ett transkript krävs, klagandens överklagande och factum ska delges svaranden och alla andra personer som har rätt att höras i överklagandet och inlämnas inom 60 dagar från dagen för mottagandet av meddelandet om att bevis har transkriberats.

2. Om inget transkript krävs, klagandens överklagande och factum ska delges svaranden och alla andra personer som har rätt att höras i överklagandet och inlämnas inom 30 dagar efter inlämnandet av överklagandet.

3. Svarandens överklaganderegister och factum ska delges klaganden och alla andra personer som har rätt att höras om överklagandet och inlämnas inom 60 dagar från delgivningen av klagandens överklaganderegister och factum. O. Reg. 89/04, s. 13.

tidslinjer för servering och arkivering av register och FACTUMS i CHILD AND FAMILY SERVICES ACT fall
(22) för överklaganden av ärenden enligt Child and Family Services Act, följande tidslinjer för servering överklagande register och factums gäller:

1. Om ett transkript krävs, klagandens överklagande och factum ska delges svaranden och alla andra personer som har rätt att höras i överklagandet och inlämnas inom 30 dagar från dagen för mottagandet av meddelandet om att bevis har transkriberats.

2. Om inget transkript krävs, klagandens överklagande och factum ska delges svaranden och alla andra personer som har rätt att höras i överklagandet och inlämnas inom 14 dagar efter inlämnandet av överklagandet.

3. Svarandens överklaganderegister och factum ska delges klaganden och alla andra personer som har rätt att höras om överklagandet och inlämnas inom 30 dagar från delgivningen av klagandens överklaganderegister och factum. O. Reg. 89/04, s. 13.

schemaläggning av utfrågning
(23) När klagandens överklagande och factum har lämnats in och svarandens factum och överklagande, om någon, har lämnats in, eller tiden för deras inlämning har löpt ut, ska kontoristen schemalägga överklagandet för utfrågning. O. Reg. 89/04, s. 13.

snabb utfrågning av CFSA-överklaganden
(24) ett överklagande enligt lagen om barn-och familjetjänster ska höras inom 60 dagar efter att klagandens fakta och överklagande har lämnats in. O. Reg. 76/06, s. 10 (2).

yrkanden i överklaganden
(25) om en person behöver väcka talan i överklagandet gäller artikel 14 med nödvändiga ändringar av yrkandet. O. Reg. 89/04, s. 13.

säkerhet för kostnader för överklagande
(26) på ett förslag från svaranden för säkerhet för kostnader, domstolen kan göra ett beslut om säkerhet för kostnader som är bara, om den är övertygad om att,

(A) Det finns goda skäl att tro att överklagandet är ett slöseri med tid, en olägenhet, eller ett missbruk av domstolsprocessen och att klaganden har otillräckliga tillgångar i Ontario för att betala kostnaderna för överklagandet;

B) ett beslut om säkerhet för rättegångskostnader kan göras mot klaganden enligt del 24(13); eller

(c) av andra goda skäl bör säkerhet för kostnader beställas. O. Reg. 89/04, s. 13.

uppsägning för underlåtenhet att lyda ORDER
(27) om en klagande inte följer en order enligt subrule (26), kan domstolen på motion avvisa överklagandet. O. Reg. 89/04, s. 13.

förslag till sammanfattande dom i överklagandet
(28) efter det att överklagandet har lämnats in kan svaranden eller någon annan person som har rätt att höras om överklagandet göra ett förslag till sammanfattande dom eller för sammanfattande beslut i en juridisk fråga utan att höra överklagandet, och regel 16 gäller för förslaget med nödvändiga ändringar. O. Reg. 89/04, s. 13.

motionera för att erhålla ytterligare bevisning
(29) varje person som har rätt att bli hörd i överklagandet kan väcka talan om att erkänna ytterligare bevisning enligt klausul 134 (4) (B) i domstolslagen. O. Reg. 89/04, s. 13.

förslag till uppsägning för försening
(30) om klaganden inte har,

(a) lämnat in bevis för att ett transkript av bevis beställdes under subrule (12);

(B) delges och lämnat in överklagandet rekord och factum inom de tidsfrister som anges i subrule (21) eller (22) eller sådan längre tid som kan ha beordrats av domstolen,
svaranden kan lämna in en processuella förslag (Form 14b) för att få överklagandet ogillas för försening. O. Reg. 89/04, s. 13.

återkallande av överklagande
(31) klaganden kan återkalla ett överklagande genom att delge ett meddelande om återkallande (formulär 12) på alla andra parter och lämna in det. O. Reg. 89/04, s. 13.

anses återkallelse
(32) Om en person delger ett överklagande och inte lämnar in det inom 10 dagar enligt klausul (5) (b), ska överklagandet anses vara återkallat om inte domstolen beslutar något annat. O. Reg. 89/04, s. 13.

automatiska vistelser i väntan på överklagande, supportorder
(33) delgivningen av ett meddelande om överklagande från en tillfällig eller slutlig order förblir inte en supportorder eller en order som verkställer en supportorder. O. Reg. 89/04, s. 13.

övriga betalningsorder
(34) delgivningen av ett meddelande om överklagande från en tillfällig eller slutlig order stannar, tills överklagandet disponeras, varje annan betalningsorder som gjorts enligt den tillfälliga eller slutliga ordern. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (3).

STAY genom beslut av domstol
(35) en tillfällig eller slutlig beslut kan vilandeförklaras på alla villkor som domstolen anser lämpliga,

(a) genom ett beslut av den domstol som gjorde beslutet;

(b) genom ett beslut av Högsta domstolen. O. Reg. 89/04, s. 13.

upphörande av vistelse beviljad av domstol som fattade beslut
(36) en vistelse beviljad enligt klausul (35) (a) löper ut om inget meddelande om överklagande delges och tiden för delgivning har löpt ut. O. Reg. 89/04, s. 13.

högsta domstolens befogenheter
(37) en vistelse som beviljas enligt subrule (35) kan upphävas eller ändras av Högsta domstolen. O. Reg. 89/04, s. 13.

effekt av vistelse i allmänhet
(38) Om ett beslut har vistats, får inga åtgärder vidtas enligt beslutet eller för dess verkställighet, utom

(a) på beslut av Superior Court of Justice; eller

(b) enligt subrules (39) och (40). O. Reg. 89/04, s. 13.

avveckling av ORDER
(39) en vistelse hindrar inte avveckling eller undertecknande av ordern. O. Reg. 89/04, s. 13.

exekutionstitel
(40) en vistelse hindrar inte utfärdandet av en stämning om beslag och försäljning eller inlämnandet av stämningen i en sheriff kontor eller fastighetsregistret kontor, men ingen instruktion eller riktning för att genomdriva stämningen ska ges till en sheriff medan vistelsen förblir i kraft. O. Reg. 89/04, s. 13.

intyg om vistelse
(41) om ett beslut har vistats ska den kontorist vid den domstol som beviljade vistelsen, på begäran av en part i överklagandet, utfärda ett intyg om vistelse i formulär 63A enligt Civilprocessreglerna med nödvändiga ändringar. O. Reg. 89/04, s. 13.

STAY of SUPPORT ORDER
(42) en part som erhåller en stay of a support order ska erhålla ett intyg om vistelse enligt subrule (41) och lämna in det omedelbart på kontoret för direktören för Family Responsibility Office om vistelsen avser en supportorder som verkställs av direktören. O. Reg. 89/04, s. 13.

certifikat inlämnat till SHERIFF ’s OFFICE
(43) om ett intyg om vistelse lämnas in till sheriff’ s office, ska sheriffen inte börja eller fortsätta verkställigheten av ordern förrän den är övertygad om att vistelsen inte längre är i kraft. O. Reg. 89/04, s. 13.

begäran om intyg
(44) en begäran om intyg om vistelse enligt subrule (41) ska ange om vistelsen är under subrule (34) eller genom order enligt subrule (35) och, om det är under subrule (35), ska innehålla uppgifter om ordern. O. Reg. 89/04, s. 13.

upphävande av exekutionstitel
(45) domstolen kan upphäva utfärdandet eller inlämnandet av en stämning om beslag och försäljning om den part som gör förslaget eller klaganden ger domstolen tillfredsställande säkerhet. O. Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.