Family Law Rules: Rule 38-Appeals

REGLER SOM GJELDER I APPELLER TIL DIVISJONSRETTEN og LAGMANNSRETTEN
38. 1) Reglene 61, 62 og 63 i Sivilprosedyren får anvendelse med nødvendige modifikasjoner, herunder de endringene som er fastsatt i delreglene (2) og (3),

(a) hvis en klage ligger Til Divisjonsretten eller Lagmannsretten;

(b) hvis permisjon for å anke Til Divisjonsretten eller Lagmannsretten er nødvendig,
i en familie lov sak som beskrevet i subrule 1 (2). O. Reg. 89/04, s. 13.

ENDRINGER i BARNEVERNSKLAGER
(2) dersom klagen fremmes i En sak Etter Barne-Og Familietjenesteloven, gjelder følgende tidsperioder i stedet for tidsperiodene nevnt i de omtalte Bestemmelsene i Sivilprosedyren:

1. Tidsperioden nevnt i klausul 61.09 (1) (a) skal være 14 dager etter innlevering av varsel om klage hvis det ikke er transkripsjon.

2. Tidsperioden nevnt i klausul 61.09 (1) (b) skal være 30 dager etter å ha mottatt varsel om at bevisene er transkribert.

3. Tidsperioden nevnt i punkt 61.12 (2) skal være 30 dager etter service av klageboken og kompendiet, utstillings bok, avskrift av bevis, hvis noen, og ankende part faktum.

4. Tidsperioden nevnt i punkt 61.13 (2) (a) skal være 30 dager etter at registraren mottar varsel om at bevisene er transkribert.

5. Tidsperioden nevnt i klausul 61.13 (2) (b) skal være seks måneder etter innlevering av varsel om klage.

6. Tidsperioden nevnt i punkt 62.02 (2) for servering innkalling til bevegelse for permisjon for å klage skal være 30 dager. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (1).

ANKE AV MIDLERTIDIG KJENNELSE i BARNE-OG FAMILIETJENESTELOVEN SAK
(3) ved anke av midlertidig kjennelse i en sak etter Barne – Og Familietjenesteloven og brakt Til Divisjonsretten etter Domstolsloven paragraf 19 (1) (b) skal begjæringen om klageadgang kombineres med anke og høres sammen med anken. O. Reg. 89/04, s. 13.

APPELLERER til SUPERIOR COURT of JUSTICE
(4) Subrules (5) til (45) gjelder for en appell fra en ordre Fra Ontario Court Of Justice Til Superior Court of Justice under,

(a) seksjon 48 Av Family Law Act;

(b) seksjon 73 Av Children ‘ S Law Reform Act;

(c) seksjoner 69 og 156 av barn og familie services ACT;

(d) Seksjon 40 av interjurisdictional support orders act, 2002;

(e) Domstolsloven paragraf 40; og

(f) enhver annen vedtekt som disse reglene gjelder, med mindre vedtektene gir en annen prosedyre. O. Reg. 89/04, s. 13.

SLIK STARTER DU KLAGE
(5) for å starte en klage fra En endelig ordre Fra Ontario Court Of Justice til Superior Court of Justice i henhold til noen av bestemmelsene som er oppført i subrule (4), skal en part,

(a) innen 30 dager etter datoen for ordren eller avgjørelsen som appelleres fra, tjene en melding om klage (Skjema 38) ved vanlig tjeneste på,
(i) alle andre parter som er berørt av klagen eller rett til å klage,
(ii) DOMSTOLENS KONTORIST på det sted hvor ordren Ble Gitt, og
(Iii) dersom klagen Er Etter barne-og familietjenesteloven 69, skal alle annen person som har rett til varsel etter punkt 39 nr. 3 i Den Loven som dukket opp under høringen; og

(b) innen 10 dager etter å ha betjent innkallingen, send den inn. O. Reg. 89/04, s. 13.

STARTE ANKE AV MIDLERTIDIG ORDEN
(6) Subrule (5) gjelder for starten av en anke fra en midlertidig kjennelse Av Ontario Court of Justice Til Superior Court of Justice bortsett fra at innkallingen skal serveres innen syv dager etter datoen for den midlertidige kjennelse. O. Reg. 89/04, s. 13.

SAME, CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASE
(7) for å starte en appell fra en midlertidig ordre Fra Ontario Court Of Justice Til Superior Court Of Justice i en sak under Child And Family Services Act, subrule (5) gjelder og innkalling til klage skal serveres innen 30 dager etter datoen for midlertidig ordre. O. Reg. 89/04, s. 13.

SAKENS NAVN UENDRET
(8) navnet på en sak i en klage skal være det samme som navnet på saken i påklaget fra og skal identifisere partene som ankende part og innklagede. O. Reg. 89/04, s. 13.

ANKE fra INNKLAGEDE
(9) dersom innklagede i en anke også ønsker å anke samme anke, gjelder denne regelen, med nødvendige endringer, ankemotpartens anke, og de to ankene skal behandles sammen. O. Reg. 89/04, s. 13.

BEGRUNNELSE ANGITT i KLAGEMELDING
(10) innkallingen skal angi den ankende parts avgjørelse og det rettslige grunnlaget for klagen. O. Reg. 89/04, s. 13.

ANDRE GRUNNER
(11) ved behandlingen av klagen kan ikke annet grunnlag enn det som er angitt i klagemeldingen ankes med mindre retten gir tillatelse. O. Reg. 89/04, s. 13.

AVSKRIFT av BEVIS
(12) dersom klagen krever avskrift av bevis, skal den ankende part innen 30 dager etter innlevering av innkalling, fil bevis på at avskriften er bestilt. O. Reg. 89/04, s. 13.

KONSULTASJON med ANKEMOTPARTEN
(13) den ankende part skal avgjøre om klagen krever en karakterutskrift i samråd med ankemotparten. O. Reg. 89/04, s. 13.

AVTALE om BEVIS SOM SKAL TRANSKRIBERES
(14) dersom den ankende part og ankemotparten blir enige om hvilke bevis som skal transkriberes, skal den ankende part pålegge det avtalte bevis transkriberes. O. Reg. 89/04, s. 13.

INGEN AVTALE
(15) dersom den ankende part og ankemotparten ikke kan bli enige, skal den ankende part bestille en utskrift av alle de muntlige bevis fra høringen av vedtaket under anke med mindre retten kjennelse noe annet. O. Reg. 89/04, s. 13.

COURT REPORTER PLIKT
(16) når retten reporter har fullført transkripsjon, skal han eller hun straks varsle den ankende part, respondenten og rettskontoret i retten der klagen vil bli hørt. O. Reg. 89/04, s. 13.

INNHOLDET i ANKESAKEN
(17) ankesaken skal inneholde en kopi av følgende dokumenter, i følgende rekkefølge:

1. En innholdsfortegnelse som beskriver hvert dokument, inkludert hver utstilling, etter art og dato og, for en utstilling, etter utstillingsnummer eller bokstav.

2. Innkalling til klage.

3. Ordren blir anket, som signert, og eventuelle grunner gitt av retten anket fra, samt en ytterligere trykt kopi av grunnene hvis de er håndskrevet.

4. Et transkripsjon av det muntlige beviset.

5. Eventuelt annet materiale som var før retten anket fra og som er nødvendig for anken. O. Reg. 89/04, s. 13.

INNHOLDET i DEN ANKENDE PART
(18) den ankende part skal ikke være mer enn 30 sider lang, skal være signert av den ankende parts advokat eller, hvis ingen, av den ankende part, og skal bestå av følgende deler, som inneholder avsnitt nummerert fortløpende fra begynnelsen til slutten av faktum:

1. Del 1: Identifikasjon. En uttalelse identifisere den ankende part og respondent og retten anket fra, og sier resultatet i at retten.

2. Del 2: Oversikt. En kort oversikt over saken og problemene på klagen.

3. Del 3: Fakta. En kort oppsummering av fakta som er relevante for klagen, med henvisning til bevisene etter side og linje etter behov.

4. Del 4: Problemer. En kort redegjørelse for hvert problem, etterfulgt av et kort argument som refererer til loven om det problemet.

5. Del 5: Bestilling. En presis redegjørelse for ordren ankedomstolen blir bedt om å gjøre, inkludert eventuelle ordre for kostnader.

6. Del 6: tidsestimat. Et estimat av hvor mye tid som vil være nødvendig for ankemotpartens muntlige argument, ikke inkludert svar på respondentens argument.

7. Del 7: liste over myndigheter. En liste over alle lover, forskrifter, regler, saker og andre myndigheter nevnt i faktum.

8. Del 8: Lovgivning. En kopi av alle relevante bestemmelser i lover, forskrifter og regler. O. Reg. 89/04, s. 13.

RESPONDENTENS FAKTUM og ANKE POSTEN
(19) respondenten skal, innenfor tidslinjen fastsatt i subrule (21) eller (22), tjene på hver annen part i anke og fil,

(a) en respondent factum (subrule (20)); og

(b) hvis aktuelt, en respondent anke posten som inneholder en kopi av enhver klage.materiale som var før retten anket som er nødvendig FOR ANKEN, MEN ER IKKE INKLUDERT i den ankende parts anke posten. O. Reg. 89/04, s. 13.

INNHOLDET I RESPONDENTENS FAKTUM
(20) respondentens faktum skal ikke være mer enn 30 sider lang, skal være signert av respondentens advokat eller, hvis ingen, av respondenten og skal bestå av følgende deler, som inneholder avsnitt nummerert fortløpende fra begynnelsen til slutten av faktum:

1. Del 1: Oversikt. En kort oversikt over saken og problemene på klagen.

2. Del 2: Fakta. En kort redegjørelse for fakta i ankemotpartens faktum at respondenten aksepterer som korrekt og fakta som respondenten sier er feil, og en kort oppsummering av eventuelle ytterligere fakta stolt på av respondenten, med henvisning til bevis ved side og linje etter behov.

3. Del 3: Problemer. En uttalelse av ankemotpartens posisjon på hvert problem reist av den ankende part, etterfulgt av en kort argument henviser til loven om dette problemet.

4. Del 4: Flere problemer. En kort redegjørelse for hvert ekstra problem reist av respondenten, etterfulgt av et kort argument som refererer til loven om det aktuelle problemet.

5. Del 5: Bestilling. En presis redegjørelse for ordren ankedomstolen blir bedt om å gjøre, inkludert eventuelle ordre for kostnader.

6. Del 6: tidsestimat. Et estimat av hvor mye tid det vil være nødvendig for respondentens muntlige argument.

7. Del 7: liste over myndigheter. En liste over alle lover, forskrifter, regler, saker og andre myndigheter nevnt i faktum.

8. Del 8: Lovgivning. En kopi av alle relevante bestemmelser i lover, forskrifter og regler som ikke er inkludert i klagerens faktum. O. Reg. 89/04, s. 13.

TIDSLINJER FOR SERVERING OG INNLEVERING AV POSTER OG FACTUMS ANNET ENN I BARNE-OG FAMILIETJENESTESAKER
(21) Med Unntak av klager i saker under Barne-Og Familietjenesteloven, gjelder følgende tidslinjer for servering av klageoppføringer og faktaopplysninger:

1. Dersom en transkripsjon er nødvendig, ankende parts anke rekord og factum skal serveres på respondenten og enhver annen person rett til å bli hørt i klagen og innlevert innen 60 dager fra datoen for mottak varsel om at bevis er transkribert.

2. Hvis ingen transkripsjon er nødvendig, skal ankemotpartens anke rekord og factum serveres på ankemotparten og enhver annen person rett til å bli hørt i anken og innlevert innen 30 dager etter innlevering av innkalling til anke.

3. Ankemotpartens anke rekord og factum skal serveres på den ankende part og enhver annen person rett til å bli hørt på anken og innlevert innen 60 dager fra servering av ankemotpartens anke rekord og factum. O. Reg. 89/04, s. 13.

TIDSLINJER FOR SERVERING OG INNLEVERING AV POSTER og FACTUMS I CHILD AND FAMILY SERVICES ACT TILFELLER
(22) for klager av saker Under Child And Family Services Act gjelder følgende tidslinjer for servering appell poster og factums:

1. Dersom en transkripsjon er nødvendig, ankende parts anke rekord og factum skal serveres på respondenten og enhver annen person rett til å bli hørt i klagen og innlevert innen 30 dager fra datoen for mottak varsel om at bevis er transkribert.

2. Hvis ingen transkripsjon er nødvendig, skal ankemotpartens anke rekord og factum serveres på ankemotparten og enhver annen person rett til å bli hørt i anken og innlevert innen 14 dager etter innlevering av innkalling til anke.

3. Ankemotpartens anke rekord og factum skal serveres på den ankende part og enhver annen person rett til å bli hørt på anken og innlevert innen 30 dager fra servering av ankemotpartens anke rekord og factum. O. Reg. 89/04, s. 13.

PLANLEGGING AV HØRING
(23) når ankemotpartens anke rekord og faktum er innlevert og ankemotpartens faktum og anke posten, hvis noen, er innlevert, eller tiden for innlevering er utløpt, skal ekspeditøren planlegge anken for høring. O. Reg. 89/04, s. 13.

RASK HØRING AV CFSA APPELLER
(24) en klage Under Barne-Og Familietjenesteloven skal bli hørt innen 60 dager etter ankemotpartens faktum og anke posten er arkivert. O. Reg. 76/06, s. 10 (2).

BEGJÆRINGER i KLAGER
(25) hvis en person må fremsette begjæring i klage, gjelder regel 14 med nødvendige endringer i begjæringen. O. Reg. 89/04, s. 13.

SIKKERHET FOR KLAGEKOSTNADER
(26) på en bevegelse av respondenten for sikkerhet for kostnader, kan retten gjøre en ordre for sikkerhet for kostnader som er bare, hvis det er fornøyd med at

(a) det er god grunn til å tro at klagen er bortkastet tid, en plage, eller et misbruk av rettsprosessen og at den ankende part har utilstrekkelige eiendeler i Ontario til å betale kostnadene ved klagen;

(b) en ordre OM sikkerhet FOR KOSTNADER KAN GJØRES mot den ankende part i henhold til punkt 24 (13); eller

(c) av annen god grunn bør sikkerhet for kostnader bestilles. O. Reg. 89/04, s. 13.

OPPSIGELSE FOR UNNLATELSE AV Å ADLYDE ORDRE
(27) Hvis en ankende part ikke adlyder en ordre under subrule (26), retten kan på bevegelse avvise anken. O. Reg. 89/04, s. 13.

BEGJÆRING OM SUMMARISK KJENNELSE i ANKE
(28) etter at innkallingen er innlevert, kan ankemotparten eller enhver annen person som har rett til å bli hørt i anken, fremme begjæring om summarisk kjennelse eller for summarisk kjennelse i en rettslig sak uten å få anken behandlet, og regel 16 får anvendelse på begjæringen med nødvendige endringer. O. Reg. 89/04, s. 13.

MOTION Å MOTTA YTTERLIGERE BEVIS
(29) Enhver person som har rett til å bli hørt i anken kan bringe et forslag om å innrømme ytterligere bevis etter klausul 134 (4) (B) Av Domstolsloven. O. Reg. 89/04, s. 13.

BEGJÆRING OM OPPSIGELSE for FORSINKELSE
(30) hvis den ankende part ikke har det,

(a) arkivert bevis på at en utskrift av bevis ble bestilt under subrule (12);

(b) servert og arkivert klagen posten og factum innen tidslinjene fastsatt i subrule (21) eller (22) eller så lengre tid som kan ha blitt bestilt av retten,
ankemotparten kan sende inn en prosessuell bevegelse (Form 14b) for å få klagen avvist for forsinkelse. O. Reg. 89/04, s. 13.

TILBAKETREKKING av KLAGE
(31) den ankende part kan trekke tilbake en klage ved å sende en melding om tilbaketrekking (Skjema 12) på hver annen part og sende den inn. O. Reg. 89/04, s. 13.

ANSETT TILBAKETREKKING
(32) hvis en person serverer et varsel om klage og ikke sender det innen 10 dager som kreves av klausul (5) (b), skal klagen anses å bli trukket med mindre retten bestemmer noe annet. O. Reg. 89/04, s. 13.

AUTOMATISK FORBLIR I PÅVENTE AV KLAGE, SUPPORTORDRER
(33) tjenesten for et varsel om klage fra en midlertidig eller endelig ordre forblir ikke en supportordre eller en ordre som håndhever en supportordre. O. Reg. 89/04, s. 13.

ANDRE BETALINGSOPPDRAG
(34) tjenesten for klagemelding fra en midlertidig eller endelig bestilling forblir, inntil klagen disponeres, enhver annen betalingsordre som er gjort under den midlertidige eller endelige bestillingen. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (3).

OPPHOLD VED DOMSTOLENS KJENNELSE
(35) en midlertidig eller endelig kjennelse kan oppholde seg på alle vilkår som efta-domstolen finner hensiktsmessig,

(a) ved en kjennelse fra efta-domstolen som foretok kjennelse;

(b) ved en kjennelse Fra Superior Court of Justice. O. Reg. 89/04, s. 13.

UTLØP AV OPPHOLD GITT AV RETTEN SOM GJORDE ORDRE
(36) et opphold gitt i henhold til klausul (35) (a) utløper hvis ingen varsel om klage er servert og tiden for tjenesten er utløpt. O. Reg. 89/04, s. 13.

FULLMAKTER TIL SUPERIOR COURT OF JUSTICE
(37) et opphold gitt under subrule (35) kan settes til side eller endres av Superior Court of Justice. O. Reg. 89/04, s. 13.

EFFEKT AV OPPHOLD GENERELT
(38) Hvis en ordre blir oppholdt, kan ingen skritt tas under ordren eller for fullbyrdelse, unntatt

(a) etter Ordre fra Superior Court of Justice; eller

(b) som angitt i underreglene (39) og (40). O. Reg. 89/04, s. 13.

ORDREOPPGJØR
(39) et opphold hindrer ikke ordreoppgjør eller signering. O. Reg. 89/04, s. 13.

STEVNING FOR GJENNOMFØRING
(40) et opphold hindrer ikke utstedelse av stevning for beslag og salg eller innlevering av stevning i en sheriff kontor eller land registry office, men ingen instruksjon eller retning for å håndheve stevning skal gis til en sheriff mens oppholdet forblir i kraft. O. Reg. 89/04, s. 13.

OPPHOLDSBEVIS
(41) hvis en ordre blir oppholdt, skal domstolens kontorist som innvilget oppholdet, på anmodning fra en part i klagen, utstede et oppholdsbevis I Form 63a etter Sivilprosedyren med nødvendige endringer. O. Reg. 89/04, s. 13.

OPPHOLD PÅ STØTTEORDRE
(42) en part som får opphold på en støtteordre, skal få et oppholdsbevis under subrule (41) og sende det umiddelbart på Kontoret Til Direktøren for Familieansvarskontoret dersom oppholdet gjelder en støtteordre som håndheves av Direktøren. O. Reg. 89/04, s. 13.

SERTIFIKAT INNLEVERT TIL SHERIFF ‘S OFFICE
(43) hvis et oppholdsbevis er innlevert til sheriff’ s office, skal sheriffen ikke begynne eller fortsette håndhevelsen av bestillingen før fornøyd med at oppholdet ikke lenger er i kraft. O. Reg. 89/04, s. 13.

FORESPØRSEL OM SERTIFIKAT
(44) en forespørsel om oppholdsattest under subrule (41) skal angi om oppholdet er under subrule (34) eller etter ordre under subrule (35) og, hvis under subrule (35), skal angi opplysninger om bestillingen. O. Reg. 89/04, s. 13.

SETTE TIL SIDE FULLBYRDELSESBREV
(45) retten kan sette til side spørsmålet eller innlevering av en fullbyrdelsesbrev og salg dersom parten som gjør bevegelsen eller den ankende part gir sikkerhet tilfredsstillende for retten. O. Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.