przepisy prawa rodzinnego: art. 38-odwołania

przepisy mające zastosowanie w odwołaniach do sądu rejonowego i Sądu Apelacyjnego
38. 1. przepisy art. 61, 62 i 63 regulaminu postępowania cywilnego stosuje się z niezbędnymi zmianami, w tym zmianami określonymi w podrozdziałach 2 i (3),

(a) jeżeli odwołanie należy do sądu rejonowego lub Sądu Apelacyjnego;

(b) jeżeli wymagane jest pozostawienie odwołania do sądu rejonowego lub Sądu Apelacyjnego,
w sprawie z zakresu prawa rodzinnego opisanej w podrozdziale 1 (2). O. Reg. 89/04, s. 13.

zmiany w odwołaniach z tytułu ochrony dziecka
(2) jeżeli odwołanie wnosi się w sprawie na podstawie ustawy o świadczeniu usług na rzecz dzieci i rodziny, zamiast terminów wymienionych w przywołanych przepisach regulaminu postępowania cywilnego stosuje się następujące okresy:

1. Termin, o którym mowa w pkt 61.09 (1) (A), wynosi 14 dni od złożenia odwołania, jeżeli nie ma odpisu.

2. Termin, o którym mowa w pkt 61.09 ust. 1 lit. b), wynosi 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o transkrypcji dowodu.

3. Termin, o którym mowa w pkt 61.12 ust. 2, wynosi 30 dni od doręczenia księgi Odwoławczej i kompendium, księgi dowodowej, ewentualnego odpisu dowodowego oraz faktury wnoszącego odwołanie.

4. Termin, o którym mowa w klauzuli 61.13 (2) (a), wynosi 30 dni po otrzymaniu przez sekretarza zawiadomienia o spisaniu dowodów.

5. Termin, o którym mowa w pkt 61.13 ust. 2 lit. b), wynosi sześć miesięcy od złożenia odwołania.

6. Okres, o którym mowa w podrozdziale 62.02 .2. za doręczenie wniosku o udzielenie pozwolenia na odwołanie przysługuje 30 dni. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (1).

odwołanie od nakazu tymczasowego w sprawie CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
(3) w przypadku odwołania od nakazu tymczasowego złożonego w sprawie zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi i opiece nad rodziną i wniesionego do sądu wydzielonego zgodnie z klauzulą 19 ust. 1 lit.b) ustawy o trybunałach Sprawiedliwości wniosek o pozwolenie na odwołanie jest łączony z zawiadomieniem o odwołaniu i rozpatrywany razem z odwołaniem. O. Reg. 89/04, s. 13.

A) sekcja 48 ustawy o prawie rodzinnym;

b) sekcja 73 ustawy o reformie prawa dzieci;

c) sekcja 73 ustawy o reformie prawa dziecka;

b) sekcja 73 ustawy o reformie prawa dziecka;

c) sekcja 73 ustawy o reformie prawa dziecka;

69 i 156 ustawy o świadczeniu usług na rzecz dzieci i rodziny;

D) § 40 ustawy o międzyzakładowych nakazach pomocy, 2002;

(E) § 40 ustawy o trybunałach Sprawiedliwości; oraz

(f) każdy inny statut, do którego niniejszy regulamin ma zastosowanie, chyba że statut przewiduje inną procedurę. O. Reg. 89/04, s. 13.

jak rozpocząć odwołanie
(5) aby rozpocząć odwołanie od ostatecznego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Ontario do Sądu Najwyższego zgodnie z którymkolwiek z postanowień wymienionych w podrule (4), strona,

(a) w ciągu 30 dni od daty odwołania się od nakazu lub decyzji, doręcza zawiadomienie o odwołaniu (formularz 38) przez regularne doręczenie,
(i) każda inna strona dotknięta odwołaniem lub uprawniony do odwołania,
(II) Urzędnik sądu w miejscu wydania postanowienia, oraz
(III) jeżeli odwołanie wynika z § 69 ustawy o opiece nad dzieckiem i rodziną, każdy inna osoba uprawniona do zawiadomienia na podstawie § 39 ust. 3 tej ustawy, która wystąpiła na rozprawie; oraz

b) w terminie 10 dni od doręczenia zawiadomienia o odwołaniu, składa je. O. Reg. 89/04, s. 13.

rozpoczęcie odwołania od postanowienia tymczasowego
(6) Subrule (5) ma zastosowanie do rozpoczęcia odwołania od postanowienia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości Ontario do Sądu Najwyższego, z tym wyjątkiem, że odwołanie doręcza się w ciągu siedmiu dni od daty postanowienia tymczasowego. O. Reg. 89/04, s. 13.

to samo, sprawa CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
(7) Aby wszcząć odwołanie od tymczasowego nakazu sądu Ontario do Sądu Najwyższego w sprawie zgodnie z Ustawą Child and Family Services Act, subrule (5) ma zastosowanie, a zawiadomienie o odwołaniu doręcza się w ciągu 30 dni od daty tymczasowego nakazu. O. Reg. 89/04, s. 13.

nazwa sprawy bez zmian
(8) Nazwa sprawy w odwołaniu jest taka sama jak nazwa sprawy w odwołaniu i wskazuje strony jako wnoszącą odwołanie i pozwaną. O. Reg. 89/04, s. 13.

odwołanie respondenta
(9) Jeśli respondent w odwołaniu również chce odwołać się od tego samego postanowienia, zasada ta ma zastosowanie, z niezbędnymi zmianami, do odwołania respondenta, a oba odwołania są rozpatrywane łącznie. O. Reg. 89/04, s. 13.

uzasadnienie podane w zawiadomieniu o odwołaniu
(10) w zawiadomieniu o odwołaniu podaje się postanowienie, które wnoszący odwołanie chce wydać Sąd Apelacyjny, oraz podstawę prawną odwołania. O. Reg. 89/04, s. 13.

inne podstawy
(11) na rozprawie odwoławczej nie można powoływać się na żadne inne podstawy poza wskazanymi w zawiadomieniu o odwołaniu, chyba że sąd wyrazi na to zgodę. O. Reg. 89/04, s. 13.

odpis dowodu
(12) jeżeli odwołanie wymaga odpisu dowodu, wnoszący odwołanie w ciągu 30 dni od złożenia odwołania składa dowód, że odpis został zamówiony. O. Reg. 89/04, s. 13.

konsultacje z respondentem
(13) wnoszący odwołanie określa, czy odwołanie wymaga odpisu dowodów w porozumieniu z respondentem. O. Reg. 89/04, s. 13.

porozumienie w sprawie dowodów podlegających transkrypcji
(14) jeżeli wnoszący odwołanie i respondent zgadzają się co do tego, jakie dowody muszą zostać transkrybowane, wnoszący odwołanie nakazuje uzgodniony dowód podlegający transkrypcji. O. Reg. 89/04, s. 13.

brak porozumienia
(15) jeżeli wnoszący odwołanie i pozwany nie mogą się zgodzić, wnoszący odwołanie nakazuje odpis wszystkich dowodów ustnych z rozprawy w sprawie zaskarżonego orzeczenia, chyba że sąd postanowi inaczej. O. Reg. 89/04, s. 13.

obowiązek reportera Sądowego
(16) gdy reporterowi sądowemu uda się wypełnić odpis, niezwłocznie powiadamia on wnoszącego odwołanie, pozwanego i biuro sądowe w sądzie, w którym zostanie rozpoznane odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

treść rejestru odwołań wnoszącego odwołanie
(17) rejestr odwołań wnoszącego odwołanie zawiera kopię następujących dokumentów w następującej kolejności:

1. Spis treści opisujący każdy dokument, w tym każdy eksponat, jego charakter i datę, a w przypadku eksponatu-numer lub literę.

2. Odwołanie.

3. Postanowienie, od którego się odwołano, w formie podpisanej, wraz z uzasadnieniem podanym przez sąd, od którego się odwołano, a także kolejny drukowany odpis uzasadnienia, jeżeli jest on odręczny.

4. Transkrypt dowodów ustnych.

5. Wszelkie inne materiały, które wpłynęły do sądu, od którego się odwołano i które są niezbędne do odwołania. O. Reg. 89/04, s. 13.

treść FACTUM wnoszącego odwołanie
(18) factum wnoszącego odwołanie nie może mieć więcej niż 30 stron, musi być podpisane przez adwokata lub, jeśli nie, przez wnoszącego odwołanie i składa się z następujących części, zawierających akapity ponumerowane kolejno od początku do końca factum:

1. Część 1: Identyfikacja. Oświadczenie identyfikujące wnoszącego odwołanie i pozwanego oraz Sąd, od którego się odwołał, i stwierdzające wynik w tym sądzie.

2. Część 2: Przegląd. Krótki przegląd sprawy i kwestii dotyczących odwołania.

3. Część 3: Fakty. Krótkie podsumowanie faktów istotnych dla odwołania, z odniesieniem do dowodów według stron i linii, w razie potrzeby.

4. Część 4: Zagadnienia. Krótkie oświadczenie o każdej kwestii, a następnie krótki argument odnoszący się do prawa odnoszącego się do tej kwestii.

5. Część 5: Porządek. Dokładne Oświadczenie o postanowieniu, o które zwraca się Sąd Apelacyjny, w tym postanowienie o kosztach.

6. Część 6: szacowanie czasu. Oszacowanie czasu potrzebnego na wystąpienie wnoszącej odwołanie, bez uwzględnienia odpowiedzi na argumentację pozwanego.

7. Część 7: wykaz organów. Wykaz wszystkich ustaw, rozporządzeń, regulaminów, spraw i innych organów, o których mowa w fakcie.

8. Część 8: Prawodawstwo. Kopię wszystkich stosownych postanowień Statutu, regulaminów i regulaminów. O. Reg. 89/04, s. 13.

fakt i zapis odwołania respondenta
(19) respondent, w terminie określonym w subrule (21) lub (22), służy każdej drugiej stronie odwołania i akt,

(a) faktum respondenta (subrule (20)); oraz

(B) jeśli ma to zastosowanie, rekord odwołania respondenta zawierający kopię dowolnego dokumentu.materiały, które były przed sądem, od którego się odwołano, są niezbędne do odwołania, ale nie są ujęte w protokole odwoławczym wnoszącego odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

treść FACTUM respondenta
(20) factum respondenta nie może mieć więcej niż 30 stron, musi być podpisane przez prawnika respondenta lub, jeśli nie, przez respondenta i składa się z następujących części, zawierających akapity ponumerowane kolejno od początku do końca factum:

1. Część 1: Przegląd. Krótki przegląd sprawy i kwestii dotyczących odwołania.

2. Część 2: Fakty. Zwięzłe przedstawienie faktów w fakcie wnoszącej odwołanie, które respondent uznaje za poprawne, oraz faktów, które respondent twierdzi, że są nieprawidłowe, oraz krótkie podsumowanie wszelkich dodatkowych faktów, na które powołuje się respondent, z odniesieniem do dowodów według stron i linii, w razie potrzeby.

3. Część 3: Zagadnienia. Oświadczenie stanowiska pozwanego w każdej kwestii podniesionej przez wnoszącego odwołanie, a następnie krótki argument odnoszący się do ustawy odnoszącej się do tej kwestii.

4. Część 4: zagadnienia dodatkowe. Krótkie oświadczenie o każdej dodatkowej kwestii podniesionej przez pozwanego, a następnie krótki argument odnoszący się do prawa odnoszącego się do tej kwestii.

5. Część 5: Porządek. Dokładne Oświadczenie o postanowieniu, o które zwraca się Sąd Apelacyjny, w tym postanowienie o kosztach.

6. Część 6: szacowanie czasu. Oszacowanie czasu potrzebnego na wystąpienie ustne respondenta.

7. Część 7: wykaz organów. Wykaz wszystkich ustaw, rozporządzeń, regulaminów, spraw i innych organów, o których mowa w fakcie.

8. Część 8: Prawodawstwo. Kopię wszystkich stosownych postanowień Statutu, rozporządzeń i przepisów nie ujętych w fakcie wnoszącego odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

terminy doręczania i składania dokumentów i faktów innych niż sprawy CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
(21) Z Wyjątkiem odwołań w sprawach objętych ustawą Child and Family Services Act obowiązują następujące terminy doręczania dokumentów i faktów odwoławczych:

1. Jeżeli wymagany jest odpis, akt odwołania i fakt doręcza się pozwanemu i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w odwołaniu i składa w terminie 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o transkrypcji dowodu.

2. Jeżeli odpis nie jest wymagany, akt odwołania i fakt odwołania doręcza się pozwanemu i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w odwołaniu i składa w terminie 30 dni od złożenia odwołania.

3. Akt odwołania i factum pozwanego doręcza się wnoszącemu odwołanie i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w sprawie odwołania i składa w terminie 60 dni od doręczenia akt odwołania i factum wnoszącego odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

terminy doręczania i składania dokumentów i faktów w sprawach dotyczących CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
(22) W przypadku odwołań w sprawach dotyczących Child and Family Services Act obowiązują następujące terminy doręczania dokumentów i faktów odwoławczych:

1. Jeżeli wymagany jest odpis, akt odwołania i fakt doręcza się pozwanemu i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w odwołaniu i składa w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o transkrypcji dowodu.

2. Jeżeli odpis nie jest wymagany, akt odwołania i fakt odwołania doręcza się pozwanemu i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w odwołaniu i składa w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

3. Akt odwołania i factum pozwanego doręcza się wnoszącemu odwołanie i każdej innej osobie uprawnionej do bycia wysłuchanym w sprawie odwołania i składa w terminie 30 dni od doręczenia akt odwołania i factum wnoszącego odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

harmonogram rozprawy
(23) po złożeniu akt odwoławczy i faktum wnoszącego odwołanie oraz faktum i akt odwoławczy pozwanego, jeśli takie istnieją, zostały złożone lub upłynął termin ich złożenia, Urzędnik wyznacza termin odwołania do rozprawy. O. Reg. 89/04, s. 13.

szybkie rozpatrywanie odwołań CFSA
(24) odwołanie zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na rzecz dzieci i rodziny jest rozpatrywane w ciągu 60 dni od złożenia przez wnoszącego odwołanie faktury i akt odwołania. O. Reg. 76/06, s. 10 (2).

wnioski w odwołaniach
(25) jeżeli dana osoba musi wnieść wniosek w odwołaniu, stosuje się art. 14 z niezbędnymi zmianami do wniosku. O. Reg. 89/04, s. 13.

zabezpieczenie kosztów odwołania
(26) na wniosek pozwanego o zabezpieczenie kosztów, sąd może wydać postanowienie o zabezpieczenie kosztów, które jest po prostu, jeśli jest przekonany, że,

(a) istnieje dobry powód, aby sądzić, że odwołanie jest stratą czasu, uciążliwość, lub nadużycie procesu sądowego i że wnoszący odwołanie ma niewystarczające aktywa w Ontario, aby pokryć koszty odwołania;

(a) istnieje uzasadniony powód, aby sądzić, że odwołanie jest stratą czasu, uciążliwość, lub nadużycie procesu sądowego i że wnoszący odwołanie ma niewystarczające aktywa w Ontario, aby pokryć koszty odwołania;

(a)3638 > B) postanowienie o zabezpieczeniu kosztów może zostać złożone przeciwko wnoszącemu odwołanie na podstawie podrozdziału 24 ust. 13; lub

(c) z innych uzasadnionych powodów należy zamówić zabezpieczenie kosztów. O. Reg. 89/04, s. 13.

oddalenie z powodu niezastosowania się do postanowienia
(27) jeżeli wnoszący odwołanie nie zastosuje się do postanowienia na podstawie postanowienia (26), sąd może na wniosek oddalić odwołanie. O. Reg. 89/04, s. 13.

wniosek o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym w postępowaniu odwoławczym
(28) po złożeniu odwołania pozwany lub każda inna osoba uprawniona do bycia wysłuchanym w postępowaniu odwoławczym może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym lub o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym w sprawie prawnej bez rozpatrywania odwołania, przy czym do wniosku stosuje się art. 16 z niezbędnymi zmianami. O. Reg. 89/04, s. 13.

wniosek o wydanie dalszych dowodów
(29) każda osoba uprawniona do stawienia się przed sądem może wnieść wniosek o wydanie dalszych dowodów zgodnie z art. 134 ust. 4 lit.b) ustawy o trybunałach sprawiedliwości. O. Reg. 89/04, s. 13.

wniosek o umorzenie postępowania z opóźnieniem
(30) jeżeli wnoszący odwołanie nie złożył,

(a) złożył dowód na to, że na podstawie (12);

(b) służył i złożył rekord odwołania i factum w terminach określonych w subrule (21) lub (22) lub taki dłuższy czas, jaki mógł być nakazany przez Sąd,
pozwany może złożyć wniosek proceduralny (formularz 14b) do odwołania oddalone za opóźnienie. O. Reg. 89/04, s. 13.

wycofanie odwołania
(31) wnoszący odwołanie może wycofać odwołanie, doręczając zawiadomienie o wycofaniu (formularz 12) każdej drugiej stronie i składając je. O. Reg. 89/04, s. 13.

uznane za wycofanie
(32) jeżeli osoba doręczy zawiadomienie o odwołaniu i nie złoży go w ciągu 10 dni zgodnie z klauzulą (5) (b), odwołanie uważa się za wycofane, chyba że sąd postanowi inaczej. O. Reg. 89/04, s. 13.

automatyczne pozostaje w oczekiwaniu na odwołanie, zlecenia wsparcia
(33) doręczenie zawiadomienia o odwołaniu od tymczasowego lub ostatecznego nakazu nie pozostaje zleceniem wsparcia ani nakazem wymuszającym nakaz wsparcia. O. Reg. 89/04, s. 13.

inne zlecenia płatnicze
(34) doręczenie zawiadomienia o odwołaniu od zlecenia tymczasowego lub ostatecznego pozostaje, do czasu rozpatrzenia odwołania, każde inne zlecenie płatnicze złożone na podstawie zlecenia tymczasowego lub ostatecznego. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (3).

zawiesić postanowienie Sądu
(35) tymczasowe lub ostateczne postanowienie może zostać zawieszone na wszelkich warunkach, które Trybunał uzna za właściwe,

a) postanowieniem sądu, który wydał postanowienie;

b) postanowieniem Sądu Najwyższego. O. Reg. 89/04, s. 13.

wygaśnięcie pobytu przyznanego przez sąd, który wydał nakaz
(36) pobyt przyznany zgodnie z klauzulą (35) (a) wygasa, jeśli nie doręczono odwołania i upłynął termin doręczenia. O. Reg. 89/04, s. 13.

uprawnienia Sądu Najwyższego
(37) O. Reg. 89/04, s. 13.

skutek pobytu ogólnie
(38) jeżeli nakaz został zatrzymany, nie można podjąć żadnych kroków w ramach nakazu lub w celu jego wykonania, z wyjątkiem

(a) postanowieniem Sądu Najwyższego; lub

(b) zgodnie z podułami (39) i (40). O. Reg. 89/04, s. 13.

uregulowanie zamówienia
(39) pobyt nie uniemożliwia uregulowania lub podpisania zamówienia. O. Reg. 89/04, s. 13.

nakaz wykonania
(40) pobyt nie uniemożliwia wydania nakazu zajęcia i sprzedaży lub złożenia nakazu w urzędzie szeryfa lub urzędzie stanu cywilnego, ale szeryf nie otrzymuje instrukcji ani wskazówek dotyczących egzekwowania nakazu podczas pobytu. O. Reg. 89/04, s. 13.

zaświadczenie o pobycie
(41) jeżeli postanowienie zostało zatrzymane, Urzędnik sądu, który wydał orzeczenie o pobycie, na żądanie strony wnoszącej odwołanie, wydaje zaświadczenie o pobycie na formularzu 63A zgodnie z regulaminem postępowania cywilnego z niezbędnymi zmianami. O. Reg. 89/04, s. 13.

nakaz utrzymania
(42) strona, która uzyska nakaz utrzymania, otrzymuje zaświadczenie o pobycie na podstawie podpunktu (41) i niezwłocznie składa je w biurze dyrektora Urzędu ds. odpowiedzialności rodzinnej, Jeżeli pobyt dotyczy nakazu utrzymania wykonywanego przez Dyrektora. O. Reg. 89/04, s. 13.

zaświadczenie złożone w biurze szeryfa
(43) jeśli zaświadczenie o pobycie zostało złożone w biurze szeryfa, szeryf nie rozpoczyna ani nie kontynuuje wykonywania nakazu, dopóki nie upewni się, że pobyt nie jest już obowiązujący. O. Reg. 89/04, s. 13.

wniosek o wydanie zaświadczenia
(44) wniosek o wydanie zaświadczenia o pobycie w ramach podruku (41) określa, czy pobyt jest w ramach podruku (34), czy w drodze zarządzenia w ramach podruku (35), a jeśli w ramach podruku (35) określa szczegółowe dane zamówienia. O. Reg. 89/04, s. 13.

uchylenie nakazu egzekucji
(45) sąd może uchylić wydanie lub złożenie nakazu zajęcia i sprzedaży, jeżeli strona składająca wniosek lub wnosząca odwołanie daje sądowi wystarczające zabezpieczenie. O. Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.