perheoikeuden säännöt: 38 artikla-muutoksenhaku

säännöt, joita sovelletaan MUUTOKSENHAUISSA JAOSTOTUOMIOISTUIMEEN
38. (1) riita-asioiden Oikeudenkäyntisääntöjen 61, 62 ja 63 artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin, mukaan lukien alasäännöissä (2) ja (3),

(a) Jos muutosta haetaan Jaostotuomioistuimelta tai hovioikeudelta;

(b) jos valituslupa Jaostotuomioistuimelta tai hovioikeudelta vaaditaan,
1 alaväännön 2 kohdassa kuvatussa perheoikeudellisessa asiassa. O. Reg. 89/04, s. 13.

LASTENSUOJELUVALITUSTEN muutokset
(2) Jos muutosta haetaan lapsi-ja Perhepalvelulain mukaisessa asiassa, sovelletaan riita-asioiden Oikeudenkäyntisääntöjen viitatuissa määräyksissä mainittujen määräaikojen sijaan seuraavia määräaikoja:

1. Jos transkriptiota ei ole, 61.09 kohdan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitettu määräaika on 14 päivää muutoksenhakuilmoituksen tekemisestä.

2. Kohdassa 61.09 (1) (b) tarkoitettu määräaika on 30 päivää sen jälkeen, kun on saatu ilmoitus siitä, että todisteet on litteroitu.

3. Edellä 61.12 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu määräaika on 30 päivää siitä, kun valituskirja ja valituskirja, todistuskirja, mahdollinen todistusaineiston puhtaaksikirjoitus ja valittajan esittämä tosiseikka on annettu tiedoksi.

4. Lausekkeessa 61.13 (2) (a) tarkoitettu määräaika on 30 päivää sen jälkeen, kun kirjaaja on saanut ilmoituksen todisteiden litteroinnista.

5. Edellä 61.13 kohdan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määräaika on kuusi kuukautta muutoksenhakuilmoituksen tekemisestä.

6. Edellämääräyksessä 62 tarkoitettu määräaika.02 (2) valituslupahakemuksen tiedoksi antaminen kestää 30 päivää. O. Reg. 89/04, s. 13; O.Reg. 76/06, s. 10 (1).

tilapäisen määräyksen muutoksenhaku lapsi-ja PERHEPALVELULAISSA asiassa
(3) Lapsi-ja Perhepalvelulain mukaisessa asiassa annetusta väliaikaisesta määräyksestä tehdyssä muutoksenhaussa, joka on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen jaoston käsiteltäväksi yhteisöjen tuomioistuimen 19§: n 1 momentin b alakohdan nojalla, valituslupahakemus yhdistetään valituskirjelmään ja käsitellään yhdessä valituksen kanssa. O. Reg. 89/04, s. 13.

muutoksenhaku SUPERIOR COURT OF JUSTICEEN
(4) Alasääntöjä (5 )-45) sovelletaan muutoksenhakuun Ontarion tuomioistuimen Superior Court of Justiceen,

(A) Family Law Actin 48§;

(b) Children ’ s Law Reform Actin 73§;

(c) pykälät lapsi-ja perhepalvelulain 69 ja 156;

(d) interjurisdictional support orders Act-lain 40 pykälä, 2002;

(e) Tuomioistuinlain 40 § ; ja

f) muut perussäännöt, joihin tätä työjärjestystä sovelletaan, jollei perussäännössä määrätä muusta menettelystä. O. Reg. 89/04, s. 13.

muutoksenhaun aloittaminen
(5) muutoksenhaun aloittaminen Ontarion tuomioistuimen lopullisesta määräyksestä ylioikeuteen jonkin edellämääräyksessä (4) luetellun määräyksen nojalla asianosaisen,

(a) 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona määräyksestä tai päätöksestä on haettu muutosta, on toimitettava muutoksenhakuilmoitus (lomake 38) säännöllisesti,
(i) jokaisen muun asianosaisen, jota muutoksenhaku koskee, tai muutoksenhakuoikeus,
II) määräyksen antamispaikan tuomioistuimen kirjaaja ja
III) jos muutoksenhaku koskee lapsi-ja perhepalvelulain 69§: ää, muu saman säädöksen 39§: n 3 momentin nojalla huomautukseen oikeutettu henkilö, joka oli läsnä suullisessa käsittelyssä ja

(b) 10 päivän kuluessa valituskirjelmän tiedoksi antamisesta, tekee valituksen. O. Reg. 89/04, s. 13.

väliaikaisen määräyksen muutoksenhaun aloittaminen
(6) Alimääräystä (5) sovelletaan siihen, että Ontarion tuomioistuimen väliaikaisesta määräyksestä voidaan valittaa ylempään tuomioistuimeen, paitsi että valituskirjelmä annetaan tiedoksi seitsemän päivän kuluessa väliaikaisen määräyksen antamispäivästä. O. Reg. 89/04, s. 13.

same, CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASE
(7) jotta Ontarion tuomioistuimen väliaikaisesta määräyksestä voidaan hakea muutosta Superior Court of Justiceen lapsi-ja Perhepalvelulain mukaisessa asiassa, sovelletaan alimääräystä (5) ja valituskirjelmä annetaan tiedoksi 30 päivän kuluessa väliaikaisen määräyksen antamispäivästä. O. Reg. 89/04, s. 13.

asian nimi muuttumaton
(8) asian nimen on oltava sama kuin asian nimen valitusmääräyksessä, ja asianosaiset on yksilöitävä valittajiksi ja vastaajiksi. O. Reg. 89/04, s. 13.

vastaajan muutoksenhaku
(9) Jos myös vastaaja haluaa valittaa samasta määräyksestä, tätä sääntöä sovelletaan tarvittaessa muutoksenhakijan muutoksenhakuun, ja nämä kaksi valitusta käsitellään yhdessä. O. Reg. 89/04, s. 13.

valituskirjelmän perustelut
(10) valituskirjelmässä on mainittava määräys, jonka valittaja haluaa muutoksenhakutuomioistuimen antavan, sekä muutoksenhaun oikeudelliset perusteet. O. Reg. 89/04, s. 13.

muut perustelut
(11) valituksen käsittelyssä ei voida esittää muita kuin valituskirjelmässä mainittuja perusteita, ellei tuomioistuin anna siihen lupaa. O. Reg. 89/04, s. 13.

transkriptio
(12) Jos muutoksenhaku edellyttää transkriptiota, valittajan on 30 päivän kuluessa muutoksenhakuilmoituksen tekemisestä todistettava, että transkriptio on tilattu. O. Reg. 89/04, s. 13.

kuuleminen vastaajan kanssa
(13) valittajan on ratkaistava, edellyttääkö muutoksenhaku transkriptiota todistusaineistosta vastaajaa kuullen. O. Reg. 89/04, s. 13.

sopimus puhtaaksi KIRJOITETTAVASTA todisteesta
(14) Jos valittaja ja vastaaja sopivat siitä, mitä todisteita on litteroitava, valittajan on määrättävä sovittu näyttö puhtaaksi kirjoitettavaksi. O. Reg. 89/04, s. 13.

ei sopimusta
(15) Jos valittaja ja vastaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, valittajan on määrättävä muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen suullisen todistusaineiston jäljennös, jollei tuomioistuin toisin määrää. O. Reg. 89/04, s. 13.

TUOMIOISTUINTIEDOTTAJAN velvollisuus
(16) kun tuomioistuintiedottaja on täyttänyt transkription, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä valittajalle, vastaajalle ja sen tuomioistuimen kanslialle, jossa valitus käsitellään. O. Reg. 89/04, s. 13.

valittajan VALITUSLUETTELON sisältö
(17) valittajan valitusluettelossa on oltava jäljennös seuraavista asiakirjoista seuraavassa järjestyksessä:

1. Sisällysluettelo, jossa kuvataan kutakin asiakirjaa, mukaan lukien kutakin näyttelyä, sen luonne ja päivämäärä sekä näyttelyn osalta näyttelynumero tai kirjain.

2. Valituskirjelmä.

3. Valituksen kohteena oleva määräys, sellaisena kuin se on allekirjoitettu, ja kaikki tuomioistuimen esittämät perustelut, joista on valitettu, sekä lisäksi painettu jäljennös perusteluista, jos ne on kirjoitettu käsin.

4. Pöytäkirja suullisista todisteista.

5. Kaikki muu aineisto, joka on ollut oikeuden käsiteltävänä, on valittamisen kannalta välttämätöntä. O. Reg. 89/04, s. 13.

kantajan asiasisältö
(18) kantajan asiasisältö saa olla enintään 30 sivua pitkä, sen on oltava valittajan asianajajan tai, jos sellaista ei ole, valittajan allekirjoittama, ja sen on koostuttava seuraavista osista, jotka sisältävät asiasisällön alusta loppuun peräkkäin numeroidut kohdat:

1. Osa 1: Tunnistaminen. Lausuma, jossa yksilöidään valittaja ja vastaaja sekä muutoksenhakutuomioistuin ja ilmoitetaan tämän tuomioistuimen tulos.

2. Osa 2: Yleiskatsaus. Lyhyt katsaus tapaukseen ja valituskysymyksiin.

3. Osa 3: Faktat. Lyhyt yhteenveto muutoksenhaun kannalta merkityksellisistä tosiseikoista sekä tarvittaessa Sivu-ja rivikohtaiset todisteet.

4. Osa 4: Kysymykset. Lyhyt selvitys kustakin asiasta ja sen jälkeen lyhyt perustelu, jossa viitataan kyseiseen asiaan liittyvään lainsäädäntöön.

5. Osa 5: Järjestys. Valitustuomioistuinta pyydetään antamaan tarkka selvitys määräyksestä, joka sisältää mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

6. Osa 6: aika-arvio. Arvio siitä, kuinka paljon aikaa valittajan suulliseen lausumaan tarvitaan, lukuun ottamatta vastausta vastaajan lausumaan.

7. Osa 7: luettelo viranomaisista. Luettelo kaikista säädöksistä, asetuksista, määräyksistä, asioista ja muista viranomaisista, joihin kyseisessä asiakirjassa viitataan.

8. Osa 8: Lainsäädäntö. Jäljennös kaikista asiaa koskevista perussääntöjen, asetusten ja sääntöjen määräyksistä. O. Reg. 89/04, s. 13.

vastaajan tosiseikat ja MUUTOKSENHAKUASIAKIRJAT
(19) vastaajan on edellämääräyksessä (21) tai (22) asetetussa määräajassa annettava tiedoksi kaikki muut valituksen ja asiakirja-aineiston asianosaiset,

a) vastaajan tosiseikat(edellämääräys (20)) ja

(b) tarvittaessa vastaajan muutoksenhakuasiakirjat, jotka sisältävät jäljennöksen hovioikeudessa esillä ollut aineisto, josta valitus on tarpeen, mutta joka ei sisälly valittajan valituspöytäkirjaan. O. Reg. 89/04, s. 13.

vastaajan asiasisältö
(20) vastaajan asiasisältö saa olla enintään 30 sivua pitkä, ja sen on oltava vastaajan asianajajan tai, jos sellaista ei ole, vastaajan allekirjoittama, ja sen on koostuttava seuraavista osista, jotka sisältävät asiasisällön alusta loppuun peräkkäin numeroidut kohdat:

1. Osa 1: Yleiskatsaus. Lyhyt katsaus tapaukseen ja valituskysymyksiin.

2. Osa 2: Faktat. Lyhyt selvitys niistä tosiseikoista, jotka vastaaja hyväksyy oikeiksi, ja tosiseikoista, jotka vastaaja sanoo virheellisiksi, sekä lyhyt yhteenveto mahdollisista muista seikoista, joihin vastaaja vetoaa, sekä tarvittaessa Sivu-ja rivikohtainen näyttö.

3. Osa 3: Kysymykset. Vastaajan kannanotto kuhunkin valittajan esittämään kysymykseen ja sen jälkeen lyhyt perustelu, jossa viitataan tähän asiaan liittyvään lainsäädäntöön.

4. Osa 4: lisäkysymyksiä. Lyhyt selvitys jokaisesta vastaajan esiin ottamasta lisäkysymyksestä ja sen jälkeen lyhyt perustelu, jossa viitataan tähän asiaan liittyvään lainsäädäntöön.

5. Osa 5: Järjestys. Valitustuomioistuinta pyydetään antamaan tarkka selvitys määräyksestä, joka sisältää mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

6. Osa 6: aika-arvio. Arvio siitä, kuinka paljon aikaa vastaajan suulliseen esitykseen tarvitaan.

7. Osa 7: luettelo viranomaisista. Luettelo kaikista säädöksistä, asetuksista, määräyksistä, asioista ja muista viranomaisista, joihin kyseisessä asiakirjassa viitataan.

8. Osa 8: Lainsäädäntö. Jäljennös kaikista perussäännön, asetusten ja sääntöjen merkityksellisistä määräyksistä, jotka eivät sisälly valittajan asiakirjoihin. O. Reg. 89/04, s. 13.

kirjausten ja asiatietojen toimittamisen ja toimittamisen määräajat muissa kuin lapsi-ja PERHEPALVELULAIN mukaisissa asioissa
(21) lukuun ottamatta lapsi-ja Perhepalvelulain mukaisissa asioissa tapahtuvia muutoksenhakuja koskevat seuraavat määräajat:

1. Jos transkriptio vaaditaan, valittajan valituspöytäkirja ja tosiseikat annetaan tiedoksi vastaajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne on jätettävä 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona se on saanut tiedon todisteiden puhtaaksikirjoittamisesta.

2. Jos transkriptiota ei vaadita, valittajan valituspöytäkirja ja tosiseikat annetaan tiedoksi vastaajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne on jätettävä 30 päivän kuluessa valituskirjelmän jättämisestä.

3. Vastaajan valituspöytäkirja ja tosiseikat annetaan tiedoksi valittajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne annetaan tiedoksi 60 päivän kuluessa valituspöytäkirjan ja tosiseikkojen tiedoksiannosta. O. Reg. 89/04, s. 13.

aikarajat lapsi-ja PERHEPALVELULAIN mukaisten kirjausten ja faktatietojen toimittamiselle ja toimittamiselle
(22) lapsi-ja Perhepalvelulain mukaisten asioiden muutoksenhakuun sovelletaan seuraavia aikarajoja:

1. Jos transkriptio vaaditaan, valittajan valituspöytäkirja ja tosiseikat on annettava tiedoksi vastaajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne on jätettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona se on saanut tiedon todisteiden puhtaaksikirjoittamisesta.

2. Jos transkriptiota ei vaadita, valittajan valituspöytäkirja ja tosiseikat annetaan tiedoksi vastaajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne on jätettävä 14 päivän kuluessa valituskirjelmän jättämisestä.

3. Vastaajan valituspöytäkirja ja tosiseikat annetaan tiedoksi valittajalle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus tulla kuulluksi valituksessa, ja ne annetaan tiedoksi 30 päivän kuluessa siitä, kun valittajan valituspöytäkirja ja tosiseikat on annettu tiedoksi. O. Reg. 89/04, s. 13.

ISTUNTOAIKATAULU
(23) kun valittajan valituskirjelmä ja valituskirjelmä on jätetty ja vastaajan mahdolliset tosiseikat ja muutoksenhakukirjelmät on jätetty tai niiden kirjaamisaika on kulunut umpeen, kirjaaja kirjaa valituksen käsiteltäväksi. O. Reg. 89/04, s. 13.

CFSA: n muutoksenhaun nopea käsittely
(24) lapsi-ja Perhepalvelulain mukainen muutoksenhaku on käsiteltävä 60 päivän kuluessa siitä, kun valittajan tosiseikka-ja muutoksenhakupöytäkirja on toimitettu. O. Reg. 76/06, s. 10 (2).

VALITUSESITYKSET
(25) Jos henkilön on tehtävä valitus, sovelletaan työjärjestyksen 14 artiklaa, johon on tehtävä tarvittavat muutokset. O. Reg. 89/04, s. 13.

MUUTOKSENHAKUKUSTANNUSTEN vakuus
(26) vastaajan esityksestä oikeudenkäyntikulujen vakuudeksi yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä vakuuden oikeudenkäyntikulujen vakuudeksi, joka on oikeudenmukainen, jos se katsoo, että

(a) on perusteltua syytä uskoa, että valitus on ajanhukkaa, haittaa tai oikeusprosessin väärinkäyttöä ja että valittajalla ei ole riittävästi varoja Ontariossa muutoksenhakukustannusten maksamiseen;

b) valittajaa vastaan voidaan määrätä oikeudenkäyntikulujen vakuus 24 artiklan 13 kohdan nojalla; tai

(c) muusta hyvästä syystä on määrättävä vakuus oikeudenkäyntikulujen varalta. O. Reg. 89/04, s. 13.

määräyksen noudattamatta jättämisestä johtuva hylkääminen
(27) jos valittaja ei noudata edellämääräyksen (26) nojalla annettua määräystä, yhteisöjen tuomioistuin voi pyynnöstä hylätä valituksen. O. Reg. 89/04, s. 13.

muutoksenhaun tuomion TIIVISTELMÄHAKEMUS
(28) sen jälkeen, kun valituskirjelmä on jätetty, vastaaja tai muu henkilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi muutoksenhaussa, voi tehdä vetoomuksen tuomion tiivistelmän antamiseksi tai ratkaisun antamiseksi oikeudellisessa kysymyksessä ilman muutoksenhaun kuulemista, ja esitykseen sovelletaan 16 artiklaa tarvittavin muutoksin. O. Reg. 89/04, s. 13.

lisätodisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö
(29) kuka tahansa henkilö, jolla on oikeus tulla kuulluksi muutoksenhaussa, voi pyytää lisätodisteiden myöntämistä yhteisöjen tuomioistuimista annetun lain 134§: n 4 momentin b alakohdan nojalla. O. Reg. 89/04, s. 13.

viraltapano viivästymisen vuoksi
(30) jos valittaja ei ole,

(a) esittänyt todisteita siitä, että transkriptio todisteista on tilattu alioikeuden nojalla(12);

(b) tiedoksiannettu ja jätetty muutoksenhakupöytäkirja ja tosiseikat ennakkoratkaisun 21 tai 22 kohdassa asetetussa määräajassa tai yhteisöjen tuomioistuimen mahdollisesti määräämässä pidemmässä ajassa
vastaaja voi esittää asian käsittelyä koskevan pyynnön (lomake 14b) valituksen hylkäämiseksi viivästymisen vuoksi. O. Reg. 89/04, s. 13.

muutoksenhaun peruuttaminen
(31) valittaja voi peruuttaa muutoksenhaun antamalla peruutusilmoituksen (lomake 12) kaikille muille asianosaisille ja jättämällä sen. O. Reg. 89/04, s. 13.

Peruutetuksi katsottu
(32) jos henkilö antaa tiedoksi muutoksenhakuilmoituksen eikä jätä sitä 10 päivän kuluessa, kuten 5 kohdan b alakohdassa edellytetään, muutoksenhaku katsotaan peruutetuksi, ellei tuomioistuin toisin määrää. O. Reg. 89/04, s. 13.

jää automaattisesti odottamaan valitusta, TUKIMÄÄRÄYKSET
(33) väliaikaisen tai lopullisen määräyksen muutoksenhakuilmoituksen tiedoksianto ei lykkää tukimääräystä tai määräystä, jolla tukimääräys pannaan täytäntöön. O. Reg. 89/04, s. 13.

muut maksumääräykset
(34) tilapäisestä tai lopullisesta määräyksestä tehdyn muutoksenhakuilmoituksen tiedoksianto pysyy, kunnes muutoksenhaku ratkaistaan, minkä tahansa muun väliaikaisen tai lopullisen määräyksen perusteella tehdyn maksumääräyksen tiedoksianto annetaan. O. Reg. 89/04, s. 13; O.Reg. 76/06, s. 10 (3).

lykkääminen tuomioistuimen määräyksellä
(35) väliaikainen tai lopullinen määräys voidaan lykätä millä tahansa unionin tuomioistuimen aiheellisiksi katsomilla ehdoilla,

(a) määräyksen antaneen tuomioistuimen määräyksellä,

(b) korkeimman oikeuden määräyksellä. O. Reg. 89/04, s. 13.

määräyksen antaneen tuomioistuimen myöntämän oleskelun Päättymispäivä
(36) lausekkeen (35) (a) nojalla myönnetty lykkäys päättyy, jos valituskirjelmää ei anneta tiedoksi ja tiedoksiantoaika on päättynyt. O. Reg. 89/04, s. 13.

ylioikeuden toimivalta
(37) ylioikeus voi kumota tai muuttaa edellämainitun määräajan (35) perusteella. O. Reg. 89/04, s. 13.

lykkäyksen vaikutus yleensä
(38) jos määräystä lykätään, määräyksen nojalla tai sen täytäntöönpanemiseksi ei voida toteuttaa toimenpiteitä, paitsi

(a) ylioikeuden määräyksellä; tai

(b), kuten alasäännöissä (39) ja (40) määrätään. O. Reg. 89/04, s. 13.

määräyksen asettaminen
(39) lykkääminen ei estä määräyksen asettamista tai allekirjoittamista. O. Reg. 89/04, s. 13.

TELOITUSMÄÄRÄYS
(40) lykkäys ei estä takavarikko-ja myyntimääräyksen antamista tai kirjaamista nimismiehen toimistoon tai maarekisteritoimistoon, mutta nimismiehelle ei anneta ohjetta tai ohjetta käskyn täytäntöön panemiseksi, kun lykkäys on voimassa. O. Reg. 89/04, s. 13.

OLESKELUTODISTUS
(41) jos lykkäystä lykätään, lykkäyksen myöntäneen tuomioistuimen kirjaaja antaa valituksen asianosaisen pyynnöstä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti oleskelua koskevan todistuksen lomakkeella 63A, johon on tehtävä tarvittavat muutokset. O. Reg. 89/04, s. 13.

TUKIMÄÄRÄYKSEN lykkääminen
(42) tukimääräyksen lykkäämistä saavan osapuolen on hankittava edellämääräyksen nojalla oleskelua koskeva todistus (41) ja toimitettava se välittömästi Perhevastuuviraston johtajan toimistoon, jos oleskelu liittyy Tukimääräykseen, jonka johtaja on pannut täytäntöön. O. Reg. 89/04, s. 13.

NIMISMIEHELLE jätetty todistus
(43) jos oleskelutodistus on jätetty nimismiehelle, nimismies ei saa aloittaa tai jatkaa määräyksen täytäntöönpanoa ennen kuin on varmistunut siitä, että oleskelu ei ole enää voimassa. O. Reg. 89/04, s. 13.

TODISTUSPYYNTÖ
(44) edellämääräyksen (41) mukaisessa oleskelutodistuspyynnössä on mainittava, onko oleskelu alusmääräyksen (34) vai alusmääräyksen (35) nojalla, ja jos alusmääräyksen (35) nojalla, on esitettävä määräyksen tiedot. O. Reg. 89/04, s. 13.

TELOITUSVAATIMUS
(45) tuomioistuin voi kumota takavarikko-ja myyntivaatimuksen antamisen tai toimittamisen, jos vireillepanija tai valittaja antaa tuomioistuimelle tyydyttävän vakuuden. O. Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.