pravidla rodinného práva: pravidlo 38-odvolání

pravidla, která platí v odvolání k diviznímu soudu a odvolacímu soudu
38. (1) články 61, 62 a 63 občanského soudního řádu se použijí s nezbytnými úpravami, včetně změn uvedených v dílčích pravidlech [2] a (3),

(a) leží-li odvolání k diviznímu soudu nebo odvolacímu soudu;

(b) je-li požadováno odvolání k diviznímu soudu nebo odvolacímu soudu,
v případě rodinného práva, jak je popsáno v podkapitole 1 (2). O.Reg. 89/04, s. 13.

změny v odvoláních na ochranu dětí
(2) je-li odvolání podáno ve věci podle zákona o službách pro děti a rodinu, použijí se namísto lhůt uvedených v odkazovaných ustanoveních občanského soudního řádu následující lhůty:

1. Lhůta uvedená v bodě 61.09 odst.1 písm. a) činí 14 dnů po podání odvolání, pokud neexistuje přepis.

2. Lhůta uvedená v bodě 61.09 odst.1 písm. b) činí 30 dnů po obdržení oznámení o přepisu důkazů.

3. Lhůta uvedená v bodě 61.12 odst. 2 je 30 dnů po doručení odvolací Knihy a kompendia, vystavovací knihy, případného přepisu důkazů a faktum navrhovatele.

4. Lhůta uvedená v bodě 61.13 odst.2 písm. a) činí 30 dnů poté, co vedoucí soudní kanceláře obdrží oznámení o přepisu důkazů.

5. Lhůta uvedená v bodě 61.13 odst.2 písm. b) činí šest měsíců po podání odvolání.

6. Lhůta uvedená v podpoložce 62.02 (2) pro doručení oznámení o návrhu na odvolání je lhůta 30 dnů. O.Reg. 89/04, s. 13; o.reg. 76/06, s. 10 (1).

odvolání dočasného příkazu v zákoně o službách pro děti a rodinu případ
(3) v odvolání proti dočasnému příkazu podanému ve věci podle zákona o službách pro děti a rodinu a podanému diviznímu soudu podle ustanovení 19 (1) písm. b) zákona o soudních dvorech se návrh na odvolání spojí s oznámením o odvolání a vyslechne se spolu s odvoláním. O.Reg. 89/04, s. 13.

odvolání k Nejvyššímu Soudnímu dvoru
(4) podkapitoly (5) až (45) se vztahují na odvolání z Usnesení Soudního dvora v Ontariu k Nejvyššímu Soudnímu dvoru podle,

(a) oddíl 48 zákona o rodinném právu;

(b) oddíl 73 zákona o reformě práva dětí;

(c) oddíly 69 a 156 zákona o službách pro děti a rodinu;

(d) § 40 zákona o interjurisdictional support orders Act, 2002;

(e) § 40 zákona o soudních dvorech; a

(f) jakýkoli jiný zákon, na který se tato pravidla vztahují, pokud zákon nestanoví jiný postup. O.Reg. 89/04, s. 13.

jak začít odvolání
(5) Chcete-li zahájit odvolání z konečného Usnesení Soudního dvora v Ontariu k Nejvyššímu Soudnímu dvoru podle některého z ustanovení uvedených v područí (4), strana,

(a) do 30 dnů ode dne, kdy je podáno odvolání proti usnesení nebo rozhodnutí, podá oznámení o odvolání (formulář 38) pravidelnou službou dne,
(i) každá druhá strana dotčená odvoláním nebo oprávněná se odvolat,
(ii) úředník a
(III) je-li odvolání podle § 69 zákona o službách pro děti a rodinu, každý jiná osoba oprávněná k oznámení podle pododdílu 39 (3) tohoto aktu, která se zúčastnila jednání; a

(b) do 10 dnů po doručení odvolání jej podejte. O.Reg. 89/04, s. 13.

zahájení odvolání dočasného příkazu
(6) područí (5) se vztahuje na zahájení odvolání z dočasného příkazu Soudního dvora v Ontariu k Vrchnímu Soudnímu dvoru, s výjimkou toho, že odvolání bude doručeno do sedmi dnů ode dne dočasného příkazu. O.Reg. 89/04, s. 13.

stejný, zákon o službách pro děti a rodinu případ
(7) Chcete-li zahájit odvolání z dočasného příkazu Soudního dvora v Ontariu k Nejvyššímu Soudnímu dvoru v případě podle zákona o službách pro děti a rodinu, použije se subrule (5) a oznámení o odvolání se doručí do 30 dnů po datu dočasného příkazu. O.Reg. 89/04, s. 13.

název věci beze změny
(8) název věci v kasačním opravném prostředku musí být stejný jako název věci v usnesení o odvolání a označí účastníky jako navrhovatele a odpůrce. O.Reg. 89/04, s. 13.

odvolání odpůrce
(9) Pokud se odpůrce v odvolání také chce odvolat ke stejnému pořadí,použije se toto pravidlo s nezbytnými úpravami na odvolání odpůrce a obě odvolání budou projednána společně. O.Reg. 89/04, s. 13.

důvody uvedené v oznámení o odvolání
(10) v oznámení o odvolání musí být uvedeno usnesení, které navrhovatel chce odvolací soud učinit, a právní důvody pro odvolání. O.Reg. 89/04, s. 13.

jiné důvody
(11) při projednávání odvolání nelze argumentovat jinými důvody než těmi, které jsou uvedeny v oznámení o odvolání, ledaže soud udělí povolení. O.Reg. 89/04, s. 13.

přepis důkazů
(12) vyžaduje-li odvolání přepis důkazů, podá navrhovatel do 30 dnů po podání odvolání důkaz, že byl přepis nařízen. O.Reg. 89/04, s. 13.

konzultace s odpůrcem
(13) navrhovatel určí, zda odvolání vyžaduje přepis důkazů po konzultaci s odpůrcem. O.Reg. 89/04, s. 13.

dohoda o přepisu důkazů
(14) pokud se navrhovatel a odpůrce dohodnou na tom, jaké důkazy je třeba přepsat, navrhovatel nařídí přepsání dohodnutých důkazů. O.Reg. 89/04, s. 13.

žádná dohoda
(15) pokud se navrhovatel a odpůrce nemohou dohodnout, nařídí navrhovatel přepis všech ústních důkazů z jednání napadeného rozhodnutí, pokud soud nerozhodne jinak. O.Reg. 89/04, s. 13.

povinnost soudního reportéra
(16) když soudní reportér dokončí přepis, neprodleně to oznámí navrhovateli, žalovanému a soudnímu úřadu u soudu, kde bude odvolání projednáno. O.Reg. 89/04, s. 13.

obsah záznamu o odvolání navrhovatelky
(17) záznam o odvolání navrhovatelky musí obsahovat kopii těchto dokumentů v tomto pořadí:

1. Obsah popisující každý dokument, včetně každého exponátu, podle jeho povahy a data a, pro výstavu, číslem nebo písmenem výstavy.

2. Oznámení o odvolání.

3. Proti usnesení se lze odvolat, jak je podepsáno, a jakékoli důvody uvedené soudem se odvolaly, stejně jako další tištěná kopie důvodů, pokud jsou ručně psané.

4. Přepis ústních důkazů.

5. Jakýkoli jiný materiál, ze kterého se soud odvolal, a který je nezbytný pro odvolání. O.Reg. 89/04, s. 13.

obsah FAKTUM navrhovatelky
(18) faktum navrhovatelky nesmí být delší než 30 stran, musí být podepsáno právníkem navrhovatelky nebo, pokud žádný, navrhovatelkou a skládá se z následujících částí, které obsahují odstavce očíslované postupně od začátku do konce skutku:

1. Část 1: Identifikace. Prohlášení identifikující navrhovatele a odpůrce a soud se odvolal, a uvedení výsledku u tohoto soudu.

2. Část 2: Přehled. Stručný přehled případu a otázky týkající se odvolání.

3. Část 3: Fakta. Stručné shrnutí skutečností relevantních pro kasační opravný prostředek s odkazem na důkazy podle strany a řádku podle potřeby.

4. Část 4: Problémy. Stručné prohlášení o každé otázce, následované stručným argumentem odkazujícím na zákon týkající se této otázky.

5. Část 5: Objednávka. Přesné prohlášení o usnesení, které má odvolací soud učinit, včetně případného usnesení o nákladech.

6. Část 6: odhad času. Odhad, kolik času bude zapotřebí pro ústní argument navrhovatelky, nezahrnuje odpověď na argument žalovaného.

7. Část 7: Seznam úřadů. Seznam všech stanov, nařízení, pravidel, případů a dalších orgánů uvedených v factum.

8. Část 8: Legislativa. Kopie všech příslušných ustanovení stanov, předpisů a pravidel. O.Reg. 89/04, s. 13.

RESPONDENT FACTUM a odvolání záznam
(19) odpůrce musí, v časové ose stanovené v područí (21) nebo (22), sloužit na každé druhé straně odvolání a souboru,

(a) respondenta factum (područí (20)); a

(B) případně, odvolání záznam respondenta obsahující kopii jakéhokoliv materiálu, který byl před soudem odvolala, které jsou nezbytné pro odvolání, ale nejsou zahrnuty v žalobě.odvolací záznam navrhovatele. O.Reg. 89/04, s. 13.

obsah factum respondenta
(20) factum respondenta nesmí být delší než 30 stran, musí být podepsáno právníkem respondenta nebo, pokud žádný, odpůrcem a skládá se z následujících částí, které obsahují odstavce očíslované postupně od začátku do konce factum:

1. Část 1: Přehled. Stručný přehled případu a otázky týkající se odvolání.

2. Část 2: Fakta. Stručné prohlášení o skutečnostech v factum navrhovatele, které odpůrce přijímá jako správné, a skutečnosti, které odpůrce říká, jsou nesprávné, a stručné shrnutí jakýchkoli dalších skutečností, na které se respondent spoléhá, s odkazem na důkazy podle stránky a řádku podle potřeby.

3. Část 3: Problémy. Prohlášení o stanovisku odpůrce ke každé otázce vznesené navrhovatelem, následovaný krátkým argumentem odkazujícím na zákon týkající se této otázky.

4. Část 4: další problémy. Stručné prohlášení o každé další otázce vznesené respondentem, následovaný krátkým argumentem odkazujícím na zákon týkající se této otázky.

5. Část 5: Objednávka. Přesné prohlášení o usnesení, které má odvolací soud učinit, včetně případného usnesení o nákladech.

6. Část 6: odhad času. Odhad, kolik času bude zapotřebí pro ústní argument respondenta.

7. Část 7: Seznam úřadů. Seznam všech stanov, nařízení, pravidel, případů a dalších orgánů uvedených v factum.

8. Část 8: Legislativa. Kopie všech příslušných ustanovení stanov, nařízení a pravidel, které nejsou zahrnuty v factum navrhovatele. O.Reg. 89/04, s. 13.

lhůty pro doručování a podání záznamů a faktů jiných než v případech zákona o dětských a rodinných službách
(21) s výjimkou odvolání v případech podle zákona o dětských a rodinných službách platí následující lhůty pro doručování záznamů o odvolání a faktů:

1. Je-li vyžadován přepis, odvolací záznam a faktum navrhovatele se doručí žalovanému a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány v rámci 60 dnů ode dne obdržení oznámení o přepisu důkazů.

2. Není-li vyžadován žádný přepis, odvolací záznam a faktum navrhovatele se doručí odpůrci a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány do 30 dnů od podání odvolání.

3. Odvolací záznam a faktum odpůrce se doručí navrhovateli a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány uvnitř 60 dnů od doručení odvolacího záznamu a skutku navrhovatele. O.Reg. 89/04, s. 13.

lhůty pro doručování a podání záznamů a faktů v případech zákona o službách dítěte a rodiny
(22) pro odvolání případů podle zákona o službách dítěte a rodiny platí následující lhůty pro doručování záznamů o odvolání a faktů:

1. Je-li vyžadován přepis, odvolací záznam a faktum navrhovatele se doručí žalovanému a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány v rámci 30 dnů ode dne obdržení oznámení o přepisu důkazů.

2. Není-li vyžadován žádný přepis, odvolací záznam a faktum navrhovatele se doručí odpůrci a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány do 14 dnů od podání odvolání.

3. Odvolací záznam a faktum odpůrce se doručí navrhovateli a jakékoli jiné osobě oprávněné být vyslechnut v odvolání a podány v rámci 30 dnů od doručení odvolacího záznamu a skutku navrhovatele. O.Reg. 89/04, s. 13.

plánování slyšení
(23) pokud byl podán odvolací záznam a faktum navrhovatele a případný záznam o odvolání odpůrce nebo vypršela doba pro jejich podání, úředník naplánuje odvolání k jednání. O.Reg. 89/04, s. 13.

okamžité projednání odvolání CFSA
(24) odvolání podle zákona o službách pro děti a rodinu bude vyslechnuto do 60 dnů po podání skutkového a odvolacího záznamu navrhovatele. O.Reg. 76/06, s. 10 (2).

návrhy v odvolání
(25) pokud osoba potřebuje podat návrh v odvolání, použije se pravidlo 14 s nezbytnými úpravami návrhu. O.Reg. 89/04, s. 13.

jistota za náklady na odvolání
(26) na návrh žalovaného na zajištění nákladů může soud vydat příkaz k zajištění nákladů, který je spravedlivý, pokud je přesvědčen, že

(a) existuje dobrý důvod se domnívat, že odvolání je ztrátou času, obtěžováním nebo zneužitím soudního řízení a že navrhovatel nemá v Ontariu dostatek majetku k úhradě nákladů na odvolání;

(b) příkaz k zajištění nákladů by mohl být poskytnut pouze v případě, že podaná proti navrhovatelce podle bodu 24 odst. 13; nebo

(c) z jiného dobrého důvodu je třeba objednat zabezpečení nákladů. O.Reg. 89/04, s. 13.

propuštění z důvodu nedodržení příkazu
(27) pokud navrhovatel neuposlechne příkazu podle područí (26), může soud na návrh odvolání zamítnout. O.Reg. 89/04, s. 13.

návrh na souhrnný rozsudek v kasačním opravném prostředku
(28) po podání odvolání může žalovaný nebo jakákoli jiná osoba, která má nárok na slyšení v kasačním opravném prostředku, podat návrh na souhrnný rozsudek nebo na souhrnné rozhodnutí o právní otázce bez projednání odvolání a pravidlo 16 se vztahuje na návrh s nezbytnými úpravami. O.Reg. 89/04, s. 13.

návrh na získání dalších důkazů
(29) každá osoba oprávněná být vyslechnuta v kasačním opravném prostředku může podat návrh na přiznání dalších důkazů podle ustanovení čl. 134 odst. 4 písm.b) zákona o soudních dvorech. O.Reg. 89/04, s. 13.

návrh na zamítnutí pro odklad
(30) pokud tak navrhovatel neučinil,

(a) podal důkaz, že přepis důkazů byl nařízen podle područí (12);

(b) doručil a podal odvolací záznam a faktum ve lhůtách stanovených v područí (21) nebo (22) nebo tak delší dobu, jak může být nařízeno soudem,
odpůrce může podat procesní návrh (formulář 14B), aby bylo odvolání zamítnuto pro zpoždění. O.Reg. 89/04, s. 13.

odvolání
(31) navrhovatel může odvolat odvolání doručením oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář 12) každé druhé straně a jeho podáním. O.Reg. 89/04, s. 13.

domnělé odvolání
(32) pokud osoba podá odvolání a nepodá jej do 10 dnů, jak to vyžaduje ustanovení odst. 5 písm. b), odvolání se považuje za odvolání, pokud soud nerozhodne jinak. O.Reg. 89/04, s. 13.

automatické pobyty čekající na odvolání, příkazy podpory
(33) služba oznámení o odvolání z dočasného nebo konečného příkazu nezůstává příkazem podpory nebo příkazem, který vynucuje příkaz podpory. O.Reg. 89/04, s. 13.

ostatní platební příkazy
(34) doručení odvolání z dočasného nebo konečného příkazu zůstává až do odvolání jakýkoli jiný platební příkaz provedený na základě dočasného nebo konečného příkazu. O.Reg. 89/04, s. 13; o.reg. 76/06, s. 10 (3).

pobyt usnesením soudu
(35) dočasný nebo konečný příkaz může zůstat za jakýchkoli podmínek, které soud považuje za vhodné,

(a) usnesením soudu, který vydal příkaz;

(b) usnesením vrchního Soudního dvora. O.Reg. 89/04, s. 13.

uplynutí doby pobytu udělené soudem, který vydal příkaz
(36) pobyt udělený podle ustanovení (35) (a) zaniká, pokud není doručeno odvolání a lhůta pro doručení vypršela. O.Reg. 89/04, s. 13.

pravomoci vrchního soudu
(37) pobyt udělený podle područí (35)může být zrušen nebo změněn Vrchním soudem. O.Reg. 89/04, s. 13.

účinek pobytu obecně
(38) je-li příkaz zůstal, žádné kroky mohou být přijata v rámci příkazu nebo pro jeho výkon, s výjimkou,

(a) usnesením vrchního Soudního dvora; nebo

(b), jak je uvedeno v subrules (39) a (40). O.Reg. 89/04, s. 13.

vyřízení objednávky
(39) pobyt nebrání vyřízení nebo podpisu objednávky. O.Reg. 89/04, s. 13.

exekuční příkaz
(40) pobyt nebrání vydání příkazu k zabavení a prodeji nebo podání příkazu v kanceláři šerifa nebo katastru nemovitostí, ale šerifovi nebude vydán žádný pokyn ani pokyn k výkonu příkazu, dokud pobyt zůstane v platnosti. O.Reg. 89/04, s. 13.

potvrzení o pobytu
(41) je-li příkaz zdržen, úředník soudu, který pobyt udělil, vydá na žádost účastníka odvolání potvrzení o pobytu ve formuláři 63A podle občanského soudního řádu s nezbytnými úpravami. O.Reg. 89/04, s. 13.

příkaz k pobytu
(42) strana, která získá příkaz k pobytu, obdrží potvrzení o pobytu v rámci podřádu (41) a okamžitě jej podá v kanceláři ředitele Úřadu pro rodinnou odpovědnost, pokud se pobyt týká příkazu k podpoře vymáhaného ředitelem. O.Reg. 89/04, s. 13.

osvědčení podané u úřadu šerifa
(43) pokud je osvědčení o pobytu podáno u úřadu šerifa, šerif nezačne nebo nebude pokračovat v prosazování příkazu, dokud nebude přesvědčen, že pobyt již neplatí. O.Reg. 89/04, s. 13.

žádost o osvědčení
(44) žádost o potvrzení o pobytu v rámci subrule (41) musí uvádět, zda je pobyt v rámci subrule (34) nebo na příkaz v rámci subrule (35), a pokud je v rámci subrule (35), musí obsahovat údaje v objednávce. O.Reg. 89/04, s. 13.

zrušením exekučního titulu
(45) soud může odložit vydání nebo podání zabavení a prodeje, pokud strana podávající návrh nebo navrhovatel poskytne soudu uspokojivou jistotu. O.Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.