duchovní vedení doma

“ duchovní vůdci vytvářejí modlitební plán úmyslných akcí, které vystavují svou rodinu příležitostem víry.“

myšlenky z denního čtení Bible pro dnešek-16. července 2021

ale pokud se vám služba Pánu zdá nežádoucí, vyberte si dnes pro sebe, komu budete sloužit, ať už bohové vaši předkové sloužili za řekou, nebo bohové Amorejců, v jejichž zemi žijete. Ale pokud jde o mě a mou domácnost, budeme sloužit Pánu. Jozue 24:15

co to znamená být duchovním vůdcem mého domova? Musím dosáhnout určité úrovně duchovní zralosti, než se kvalifikuji? Co když je moje žena duchovnější než já? Neměla by být duchovní vůdkyní? Duchovní vedení je určeno postavením, nikoli znalostmi. Bůh staví člověka do role duchovního vůdce, aby vedl svou ženu a děti ve víře.

naše Žena a děti mohou znát více Bible, ale Pán nás stále drží zodpovědnými za jejich duchovní blaho. Takže jako manželé a otcové, musíme se ptát sami sebe, “ co děláme, abychom duchovně vedli naši rodinu?“?“Tento nepovinný úkol od Všemohoucího Boha nás nutí k chování založenému na víře. Chceme modelovat denní čas při čtení Bible a modlitbě. Duchovní vůdci ukazují cestu k poznání Boha.

“ žalářník je přivedl do svého domu a připravil jim jídlo; byl naplněn radostí, protože věřil v Boha-on a celá jeho rodina „(skutky 16: 34).

duchovní vedení nevyžaduje postgraduální titul v teologii, ale vyžaduje určitý stupeň plánování a přípravy. Duchovní vůdci vytvářejí modlitební plán úmyslných akcí, které vystavují svou rodinu příležitostem víry. Trávíte čas hledáním domů uctívání, které splňují potřeby vaší ženy a dítěte, stejně jako byste hledali správný domov nebo školu, které také vyhovují jejich potřebám. Duchovní vedení hledá církev.

„pojďme do jeho příbytku; uctívejme u jeho podnože“ (Žalm 132,7).

muži, kteří dělají to velký problém vést svou rodinu duchovně dělat největší rozdíl doma a v komunitě. Vaše investice do rodinného studia Bible, váš příklad víry pod ohněm, a vaše Kristova postava jsou živým svědectvím Boží pravdy.

mluvte o Pánu, když se zdržujete v provozu se svými dětmi, modlete se s nimi, když se bojí a rozrušují, držte manželku za ruku a poslouchejte její srdce, přihlaste se k dalšímu sňatku a nesobecky sloužte druhým. Nemůžete ovládat kulturu, ale vy a váš dům můžete sloužit Pánu. Duchovní vůdci vedou svou rodinu k lásce k Bohu.

“ neboť manžel je hlavou manželky, protože Kristus je hlavou církve, jeho tělem, jehož je Spasitelem. Nyní, jak se církev podřizuje Kristu, tak i manželky by se měly podřídit svým manželům ve všem „(Efezským 5: 23-24).

Modlitba

Nebeský Otče, spoléhám na vás, že budete pokorně a nezištně vést svou rodinu, ve jménu Ježíše, amen.

aplikace

Jak mohu převzít odpovědnost za duchovní vedení své rodiny? Jak mohu zanechat odkaz pro Pána?

Související Čtení

2 Samuel 12: 20; Žalm 100: 4; Skutky 18: 7; 2 Timoteovi 1: 16

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.